„Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės yra mūsų kolegos ir partneriai, dirbantys tam pačiam tikslui – sprendžiant miesto bendruomenei aktualias problemas. Anksčiau vyravęs šelpimo modelis pristabdė aktyvios, sąmoningos visuomenės vystymąsi. Keisdami sistemą siekiame, jog NVO ar kitų organizacijų įgyvendinti projektai tarnautų miestui, o ne pačioms organizacijoms.“

Kauno miesto mero pavaduotoja RASA ŠNAPŠTIENĖ

„Iniciatyvos Kaunui” – tai Kauno miesto savivaldybės inicijuojama programa, kviečianti nevyriausybines organizacijas ir miesto bendruomenes prisidėti prie Kauno problemų sprendimo, siūlant iniciatyvas ir teikiant paraiškas. Šios programos metu miestas finansuoja ne organizacijas, bet projektus, kurie sprendžia aktualias problemas ir yra orientuoti į aiškius rezultatus.

Svarbiausios vertybės, kurių laikomės įgyvendindami programą:

 • Bendradarbiavimas
 • Ekspertiškumas
 • Bendravimas
 • Bendruomeniškumas
 • Vieningumas
 • Kūrybiškumas
 • Aiškumas
 • Patikimumas
 • Veržlumas
 • Naudingumas

2020 M. KVIETIMAI PAGAL SRITIS IR PRIORITETUS

2020 m. projektų sritys ir prioritetai patvirtinti Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-445 (peržiūrėti)

 

Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas (papildomas kvietimas sustabdytas 2020-03-09, paraiškos nebepriimamos)
 • Paraiškų teikimas (trumpalaikiai projektai prioritetui „Miesto įvaizdį, tapatybę ir išskirtinumą kuriantys renginiai“): nuo 2020 m. vasario 17 d. iki 2020 m. kovo 9 d. 24 val. (imtinai)
 • KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS: atsisiųsti
 • Paraiškų teikimas (trumpalaikiai projektai): nuo 2019 m. gruodžio 10 d. iki 2020 m. sausio 13 d. 12 val. (imtinai)
 • KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS: atsisiųsti
 • Paraiškų teikimas (ilgalaikiai projektai): nuo 2019 m. gruodžio 12 d. iki 2020 m. sausio 27 d. 12 val. (imtinai)
 • KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS: atsisiųsti
Socialinių paslaugų plėtra (kvietimas sustabdytas 2020-01-13, paraiškos nebepriimamos)
 • Paraiškų teikimas: nuo 2019 m. gruodžio 10 d. iki 2020 m. sausio 13 d. 12 val. (imtinai)
 • KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS: atsisiųsti
Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas (kvietimas sustabdytas 2020-01-23, paraiškos nebepriimamos)
 • Paraiškų teikimas: nuo 2019 m. gruodžio 10 d. iki 2020 m. sausio 13 d. 12 val. (imtinai)
 • KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS: atsisiųsti
 • Paraiškų teikimas: nuo 2019 m. gruodžio 19 d. iki 2020 m. sausio 23 d. 24 val. (imtinai). (Prioritetas „Futbolo sporto šakos sistemingo plėtojimo užtikrinimas
 • KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS: atsisiųsti
Jaunimo įgalinimas ir vaikų užimtumas (kvietimas sustabdytas  2020-01-23, paraiškos nebepriimamos)
 • Paraiškų teikimas: nuo 2019 m. gruodžio 10 d. iki 2020 m. sausio 13 d. 12 val. (imtinai). (Prioritetas „Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio gerinimas“)
 • KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS: atsisiųsti
 • Paraiškų teikimas: nuo 2019 m. gruodžio 13 d. iki 2020 m. sausio 23 d. 24 val. (imtinai). (Prioritetas „Vaikų ir moksleivių užimtumo organizavimas“)
 • KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS: atsisiųsti
Paveldosaugos, investicijų ir turizmo paslaugų plėtojimas (kvietimas sustabdytas 2020-01-13, paraiškos nebepriimamos)
 • Paraiškų teikimas: nuo 2019 m. gruodžio 12 d. iki 2020 m. sausio 13 d. 12 val. (imtinai).
 • KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS: atsisiųsti

FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

PROJEKTO KELIAS


1. KVIETIMAI

Skelbiami kvietimai organizacijoms siūlyti iniciatyvas ir teikti projektus pagal kiekvienais metais patvirtinamas projektų sritis ir prioritetus.

2. VERTINIMO ETAPAI


I ETAPAS. ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES IR TINKAMUMO VERTINIMAS:

Tikrinama, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai. Vertinant tinkamumą taip pat tikrinama projekto tikslų, veiklų, išlaidų atitiktis Kvietime skelbiamiems reikalavimams ir projekto kokybė – tikslų, veiklų, lėšų loginis ryšys, administraciniai pajėgumai, turimi ištekliai, veiklų planas ir jo įgyvendinimo terminai.


II ETAPAS. NAUDINGUMO VERTINIMAS:

Paraiškos, sėkmingai praėjusios I etapo vertinimą, perduodamos ekspertams, kurie pagal prioritetines sritis atlieka ekspertinį vertinimą.


3. KOMISIJA:

Savivaldybės administracijos direktoriui teikia rekomendacijas dėl lėšų skyrimo programos “Iniciatyvos Kaunui” projektams įgyvendinti, remdamasi administracinės atitikties ir tinkamumo bei ekspertų vertinimo išvadomis.


4. SPRENDIMAS FINANSUOTI:

Direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas.


5. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS:

Su pareiškėju sudaroma Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis.


6. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA

Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projekte numatytų tikslų bei rezultatų. Savivaldybė projektų kontrolę vykdo veiklų įgyvendinimo metu ir vienerius metus po galutinės ataskaitos pateikimo.


7. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA:

Viso proceso metu pareiškėjams konsultacijas ir metodinę pagalbą žodžiu, elektroninėmis priemonėmis ir per metodinius seminarus teikia Savivaldybės specialistai.

 

KAIP TEIKTI PARAIŠKĄ

 

Kaip pateikti  paraišką?

Paraiška su pridedamais dokumentais teikiama naudojantis Kauno miesto savivaldybės paraiškų informacine sistema. Prie Paraiškų sistemos administravimo aplinkos galite prisijungti paspaudus nuorodą https://paraiskos.kaunas.lt.

INSTRUKCIJA KAIP PATEIKTI PARAIŠKĄ PER PARAIŠKŲ INFORMACINĘ SISTEMĄ:  Teikiant projekto paraišką per  paraiškų informacinę sistemą, labai svarbu atsiminti, jog paraiškos gali būti teikiamos iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 12.00 val.  Sistema automatiškai neleis pateikti paraiškos po nustatyto termino. Pareiškėjas atsako už projekto paraiškos pateikimą laiku, o pateiktos po laiko paraiškos yra nevertinamos.  Instrukciją kaip teikti paraišką galite rasti ČIA.

Paraiškų teikimo terminai

Sritis Galutinis paraiškų teikimo terminas
Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas (trumpalaikiai projektai) 2020 m. sausio 13 d. 12:00 val.
Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas (ilgalaikiai projektai) 2020 m. sausio 27 d. 12:00 val.
Socialinių paslaugų plėtra 2020 m. sausio 13 d. 12:00 val.
Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas 2020 m. sausio 13 d. 12:00 val.
Jaunimo įgalinimo ir vaikų užimtumo srities prioritetas Vaikų ir moksleivių užimtumo organizavimas 2020 m. sausio 23 d. 00:00 val.
Jaunimo įgalinimo ir vaikų užimtumo srities prioritetas Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio gerinimas 2020 m. sausio 13 d. 12:00 val.
Paveldosaugos, investicijų ir turizmo paslaugų plėtojimas 2020 m. sausio 13 d. 12:00 val.

REZULTATAI IR STATISTIKA

2020 METAI

Sritis Gautos ir užregistruotos projektų paraiškos Atmetamų po administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo projektų paraiškos Finansuoti projektai  Nefinansuoti projektai
Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

Socialinių paslaugų plėtra atsisiųsti atsisiųsti atsisiųsti atsisiųsti
Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

Jaunimo įgalinimo ir vaikų užimtumo srities prioritetas Vaikų ir moksleivių užimtumo organizavimas atsisiųsti atsisiųsti atsisiųsti atsisiųsti
Jaunimo įgalinimas ir vaikų užimtumas Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio gerinimas atsisiųsti atsisiųsti atsisiųsti atsisiųsti
Paveldosaugos, investicijų ir turizmo paslaugų plėtojimas atsisiųsti atsisiųsti atsisiųsti

 

INFORMACIJĄ IR VISUS DOKUMENTUS, SUSIJUSIUS  SU 2019 M. PROGRAMOS “INICIATYVOS KAUNUI” ĮGYVENDINIMU RASITE paspaudę čia 

INFORMACIJĄ IR VISUS DOKUMENTUS, SUSIJUSIUS  SU 2018 M. PROGRAMOS “INICIATYVOS KAUNUI” ĮGYVENDINIMU RASITE paspaudę čia 

INFORMACIJĄ IR VISUS DOKUMENTUS, SUSIJUSIUS  SU 2017 M. PROGRAMOS “INICIATYVOS KAUNUI” ĮGYVENDINIMU RASITE paspaudę čia 

INFORMACIJĄ APIE 2016 M. PROGRAMOS “INICIATYVOS KAUNUI” ĮGYVENDINIMĄ RASITE paspaudę čia.

PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

1. Pasirašykite sutartį

Ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo pranešimo apie finansavimo skyrimą dienos su pareiškėjais sudaromos sutartys. Jeigu pareiškėjas per nustatytą laiką nepasirašo sutarties arba raštu neinformuoja Savivaldybės, kad dėl pateisinamų priežasčių negali pasirašyti sutarties ir nepaprašo termino pratęsti, laikoma, kad jis atsisako skirto finansavimo. Pasirašę sutartį Jūs tampate projekto vykdytoju.

2. Įgyvendinkite projektą

Sėkmingam projekto įgyvendinimui svarbiausia tinkamai vykdyti veiklas, pasiekti numatytus rezultatus ir už juos atsiskaityti. Projekto įgyvendinimo eigoje, projektų vykdytojų bus prašoma pateikti su projekto veiklomis susijusią informaciją bei galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

3. Viešinkite projekto rezultatus

Informuokite projekto tikslines grupes ir visuomenę, apie projekto rezultatus, naudą ir sukurtą pridėtinę vertę. Viešinant vykdomą Projektą naudoti Kauno miesto savivaldybės logotipą ir (arba) logotipą „Iniciatyvos Kaunui“ visuose su Projektu susijusiuose naudojamuose dokumentuose, leidiniuose, per renginius ir (arba) nurodyti finansavimo šaltinį – Kauno miesto savivaldybę.

4. DUOMENŲ APSAUGA

Nuo 2018 m. gegužės 25 dienos įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679. Vadovaujantis šiuo reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu projektų vykdytojai turi užtikrinti projekto dalyvių asmens duomenų apsaugą.

Atmintinė projekto, finansuojamo pagal programą „Iniciatyvos Kaunui“, veiklų dalyviui apie asmens duomenų tvarkymą (atsisiųsti):

1. Rekomendacinė projekto dalyvio susitikimo dėl asmens duomenų tvarkymo forma (atsisiųsti)

2. Rekomendacinė projekto dalyvio atstovo (sudaromas tarp projekto vykdytojo ir projekto dalyvio atstovo (kai dalyvis- vaikas iki 16)) sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo forma (atsisiųsti)

 

 

VIEŠINIMAS

KAUNAS LOGO nuoroda
KAUNAS LOGO – CMYK formatu nuoroda
INICIATYVOS LOGO VERTIKALUS (png. formatu) atsisiųsti
INICIATYVOS LOGO HORIZONTALUS (png. formatu) atsisiųsti
KAUNAS AUGA firminio stiliaus ženklo naudojimo taisykles rasite nuoroda

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

Projektų vertinimo procesai

Pasibaigus kvietimo teikti paraiškas laikui, pradedamas paraiškų vertinimas. Paraiškas vertina vertintojai – Kauno miesto savivaldybės darbuotojai ir pasitelkti ekspertai.

Kaip vertinamos paraiškos?

Paraiškų vertinimas susideda iš dviejų dalių:
I etapas. Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimas
II etapas. Naudingumo vertinimas

Projekto vertinimo dalių detalizavimas

Administracinės atitikties vertinimo metu tikrinama, ar projekto paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai. Vertinant tinkamumą taip pat tikrinama projekto tikslų, veiklų, išlaidų atitiktis Kvietime skelbiamiems reikalavimams ir projekto kokybė – tikslų, veiklų, lėšų loginis ryšys, administraciniai pajėgumai, turimi ištekliai, veiklų planas ir jo įgyvendinimo terminai.

Projektų naudingumo vertinimą atlieka ekspertai, kurie atrenkami viešųjų pirkimų būdu. Kiekvieną projekto paraišką vertina vienas ekspertas, skirdamas balus pagal projektų naudingumo lape nurodytus kriterijus ir suformuluodamas komentarus apie projekto naudingumą.

Vertinimo kriterijai

Gauta ir užregistruota projekto paraiška vertinama pagal administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo ir naudingumo lapuose nurodytus kriterijus.

Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo kriterijai (atsisiųsti)

Naudingumo vertinimo kriterijai (atsisiųsti)

SVARBI INFORMACIJA

Projektų paraiškų vertinimo procesas nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos iki jų vertinimo ataskaitos pateikimo Komisijai negali būti ilgesnis nei 60 kalendorinių dienų
Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai ir informacija, Savivaldybės darbuotojas (vertintojas) turi teisę paprašyti pareiškėjo per 3 darbo dienas pateikti trūkstamą informaciją ir dokumentus.
Didžiausia bendra galima projekto administracinės atitikties ir tinkamumo bei naudingumo vertinimo balų suma – 100 balų.
Projektų paraiškų, atmestų atlikus administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą, sąrašas skelbiamas interneto svetainėje iniciatyvos.kaunas.lt skiltyje REZULTATAI.

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /var/www/iniciatyvos/wp-content/plugins/bootstrap-3-shortcodes/bootstrap-shortcodes.php on line 2122

AKTUALŪS DOKUMENTAI

!!!DĖMESIO!!!

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 5 punktais, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 27 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdamas į karantino režimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius priėmė sprendimus dėl tolimesnio Programos įgyvendinimo. Aktualius dokumentus galite rasti žemiau lentelėje.

SRITIS ĮSAKYMAS DĖL PROCEDŪRŲ SUSTABDYMO DOKUMENTAS ĮSAKYMO PRIPAŽINIMAS NETEKUSIU GALIOS DOKUMENTAS
Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas (trumpalaikiai projektai) Įsakymas „DĖL PARAIŠKŲ, GAUTŲ PAGAL KVIETIMĄ TEIKTI BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ „ĮTRAUKIOS KULTŪROS SKATINIMAS“ IR „MIESTO ĮVAIZDĮ, TAPATYBĘ IR IŠSKIRTINUMĄ KURIANTYS RENGINIAI“ TRUMPALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 2020-1-1.1-1.2-1,  VERTINIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO SUSTABDYMO“ atsisiųsti Įsakymas „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M.
KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. A-1033 „DĖL PARAIŠKŲ, GAUTŲ PAGAL KVIETIMĄ
TEIKTI BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ
„ĮTRAUKIOS KULTŪROS SKATINIMAS“ IR „MIESTO ĮVAIZDĮ, TAPATYBĘ IR
IŠSKIRTINUMĄ KURIANTYS RENGINIAI“ TRUMPALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS
NR. 2020-1-1.1-1.2-1, VERTINIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO IR SPRENDIMŲ
PRIĖMIMO SUSTABDYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“
atsisiųsti
Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas (trumpalaikiai projektai papildomas Kvietimas) Įsakymas „DĖL PARAIŠKŲ, GAUTŲ PAGAL KVIETIMĄ TEIKTI BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETO „MIESTO ĮVAIZDĮ, TAPATYBĘ IR IŠSKIRTINUMĄ KURIANTYS RENGINIAI“ TRUMPALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 2020-1-1.2-2, VERTINIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO SUSTABDYMO“ atsisiųsti Įsakymas „ DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M.
KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. A-1034 „DĖL PARAIŠKŲ, GAUTŲ PAGAL KVIETIMĄ
TEIKTI BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETO
„MIESTO ĮVAIZDĮ, TAPATYBĘ IR IŠSKIRTINUMĄ KURIANTYS RENGINIAI“
TRUMPALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 2020-1-1.2-2, VERTINIMO
PROCEDŪRŲ VYKDYMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO SUSTABDYMO“
PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“
atsisiųsti
Socialinių paslaugų plėtra Įsakymas „DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS SRITIES PRIORITETŲ „SUNKUMUS IR GRĖSMES PATIRIANTIEMS VAIKAMS TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TĘSTINUMAS“ IR „PREVENCINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR PAGALBA BENDRUOMENĖJE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SUSTABDYMO“ atsisiųsti Įsakymas „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. A-1044 „DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS SRITIES PRIORITETŲ „SUNKUMUS IR GRĖSMES PATIRIANTIEMS VAIKAMS TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TĘSTINUMAS“ IR „PREVENCINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR PAGALBA BENDRUOMENĖJE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SUSTABDYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ atsisiųsti
Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas Įsakymas „DĖL FIZINIO AKTYVUMO IR SPORTO PLĖTOJIMO SRITIES PRIORITETŲ „VAIKŲ IR JAUNIMO SPORTO MEISTRIŠKUMO SKATINIMAS“, „KAUNO, KAIP SPORTO MIESTO, ĮVAIZDŽIO GERINIMAS“ IR „FIZINIO AKTYVUMO IR SPORTO VEIKLŲ ORGANIZAVIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SUSTABDYMO“ atsisiųsti Įsakymas „DĖL FIZINIO AKTYVUMO IR SPORTO PLĖTOJIMO SRITIES PRIORITETO „VAIKŲ IR JAUNIMO SPORTO MEISTRIŠKUMO SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO“ atsisiųsti
Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas Įsakymas „DĖL FIZINIO AKTYVUMO IR SPORTO PLĖTOJIMO SRITIES PRIORITETŲ „VAIKŲ IR JAUNIMO SPORTO MEISTRIŠKUMO SKATINIMAS“, „KAUNO, KAIP SPORTO MIESTO, ĮVAIZDŽIO GERINIMAS“ IR „FIZINIO AKTYVUMO IR SPORTO VEIKLŲ ORGANIZAVIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SUSTABDYMO“ atsisiųsti Įsakymas „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. A-1078 „DĖL FIZINIO AKTYVUMO IR SPORTO PLĖTOJIMO SRITIES PRIORITETŲ „VAIKŲ IR JAUNIMO SPORTO MEISTRIŠKUMO SKATINIMAS“, „KAUNO, KAIP AKTYVAUS MIESTO, ĮVAIZDŽIO GERINIMAS“ IR „FIZINIO AKTYVUMO IR SPORTO VEIKLŲ ORGANIZAVIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SUSTABDYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ atsisiųsti
Jaunimo įgalinimo ir vaikų užimtumo srities prioritetas Vaikų ir moksleivių užimtumo organizavimas Įsakymas „DĖL PARAIŠKŲ, GAUTŲ PAGAL KVIETIMĄ TEIKTI JAUNIMO ĮGALINIMO IR VAIKŲ UŽIMTUMO SRITIES PRIORITETO „VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS“ TRUMPALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 2020-4-4.2-1, VERTINIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO STABDYMO“ atsisiųsti Įsakymas „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. A-1036 „DĖL PARAIŠKŲ, GAUTŲ PAGAL KVIETIMĄ TEIKTI JAUNIMO ĮGALINIMO IR VAIKŲ UŽIMTUMO SRITIES PRIORITETO „VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS“ TRUMPALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 2020-4-4.2-1, VERTINIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO STABDYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ atsisiųsti
Jaunimo įgalinimo ir vaikų užimtumo srities prioritetas Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio gerinimas Įsakymas „DĖL JAUNIMO ĮGALINIMO IR VAIKŲ UŽIMTUMO SRITIES PRIORITETO „KAUNO, KAIP AKTYVAUS JAUNIMO MIESTO, ĮVAIZDŽIO GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SUSTABDYMO“ atsisiųsti Įsakymas „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. A-1039 „DĖL JAUNIMO ĮGALINIMO IR VAIKŲ UŽIMTUMO SRITIES PRIORITETO „KAUNO, KAIP AKTYVAUS JAUNIMO MIESTO, ĮVAIZDŽIO GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SUSTABDYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ atsisiųsti
Paveldosaugos, investicijų ir turizmo paslaugų plėtojimas Įsakymas „DĖL PARAIŠKŲ, GAUTŲ PAGAL KVIETIMĄ TEIKTI PAVELDOSAUGOS, INVESTICIJŲ IR TURIZMO PASLAUGŲ PLĖTOJIMO SRITIES  TRUMPALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 2020-6-1 (PRIORITETAS  „MIESTO ARCHITEKTŪRINIO IR URBANISTINIO ĮVAIZDŽIO GERINIMAS“), VERTINIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO SUSTABDYMO“ atsisiųsti Įsakymas „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. A-1035 „DĖL PARAIŠKŲ, GAUTŲ PAGAL KVIETIMĄ TEIKTI PAVELDOSAUGOS, INVESTICIJŲ IR TURIZMO PASLAUGŲ PLĖTOJIMO SRITIES  TRUMPALAIKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 2020-6-1 (PRIORITETAS  „MIESTO ARCHITEKTŪRINIO IR URBANISTINIO ĮVAIZDŽIO GERINIMAS“), VERTINIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO SUSTABDYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ atsisiųsti

PROJEKTO PARAIŠKOS FORMA IR VERTINIMO KRITERIJAI

Programos „Iniciatyvos Kaunui“ projekto finansavimo paraiška (pdf formatu). Paraiška pateikta pdf formatu, siekiant supažindinti su paraiškos struktūra. Paraiškos bus pildomos naudojantis paraiškų informacine sistema. Popierinės paraiškos nepriimamos. peržiūrėti
Įgaliojimo pavyzdinė forma (jeigu projektą teikia ne įstaigos vadovas) atsisiųsti
Pareiškėjo deklaracija
atsisiųsti
Partnerystės deklaracija
atsisiųsti
Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo lapas atsisiųsti
Naudingumo vertinimo lapas atsisiųsti

Sutartis su projektų vykdytojais + PRIEDAI:

Sutartis su projektų vykdytojais atsisiųsti
Sąmatos forma atsisiųsti
Pavyzdinė jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis su projekto partneriais atsisiųsti
Biudžeto ir nuosavų lėšų panaudojimo (ketvirtinė/metinė) ataskaita atsisiųsti
Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, (ketvirtinė/metinė) suvestinė atsisiųsti
Projekto įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų įvykdymo metinė ataskaita atsisiųsti

 

KONSULTACIJOS IR METODINĖ PAGALBA

Konsultacijas dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius:

El. p. iniciatyvos@kaunas.lt,  tel. (8 37) 42 35 39;

Konsultacijas dėl projektų paraiškų turinio (planuojamų veiklų atitikimo prioritetams, reikalavimų pareiškėjams ir pan.), sutarties pasirašymo, sąmatų ir ataskaitų pildymo klausimais teikia Kauno miesto savivaldybės administracijos, atitinkamą sritį kuruojantis, padalinys:

Prioritetas „Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio gerinimas“ Vyriausiasis specialistas Justinas Juškevičius, mob. + 370 620 634 64
Prioritetas „Vaikų ir moksleivių užimtumo organizavimas“ Švietimo skyrius Vyriausioji specialistė Jurgita Česnulevičienė, tel. (8 37) 34 59 40
Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas Kultūros skyrius Vyriausioji specialistė Aušra Kriaučiūnaitė Partikienė, tel. (8 37) 20 76 61
Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas Sporto skyrius Vyriausioji specialistė Jurga Navickienė, tel. (8 37) 73 35 16
Socialinių paslaugų plėtra Socialinių paslaugų, Sveikatos apsaugos skyriai

dėl 2.1.1 papunktyje nurodytos veiklos – Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugų šeimai ir vaikui poskyrio vyriausioji specialistė Jovita Mikalonienė, tel. (8 37) 42 38 15, el. p. jovita.mikaloniene@kaunas.lt, ir Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugų šeimai ir vaikui poskyrio vedėja Giedrė Vareikienė, tel. (8 37) 42 49 01, el. p. giedre.vareikiene@kaunas.lt;dėl 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčiuose nurodytų veiklų – Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiosios specialistės Vilija Zakarauskienė, tel. (8 37) 20 98 21, el. p. vilija.zakarauskiene@kaunas.lt, ir Erika Mockienė, tel. (8 37) 20 70 65, el. p. erika.mockiene@kaunas.lt;

dėl 2.2.3 papunktyje nurodytos veiklos – Savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja (savivaldybės gydytoja) Renata Kudukytė-Gasperė, tel. (8 37) 42 45 76, el. p. renata.kudukyte-gaspere@kaunas.lt, ir vyriausioji specialistė Daiva Kuzminienė, tel. (8 37) 42 42 08, el. p. daiva.kuzminiene@kaunas.lt.

Paveldosaugos, investicijų ir urbanistinio įvaizdžio gerinimas Kultūros paveldo, Miesto planavimo ir architektūros, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriai

pagal prioritetą „Kultūros paveldo objektų išsaugojimas“ – Savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas, el. p. saulius.rimas@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 42 05;

pagal prioritetą „Miesto architektūrinės ir urbanistinės kokybės gerinimas“ – Savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė Žana Grumuldytė, el. p. zana.grumuldyte@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 43 86;

pagal prioritetą „Miesto investicinio patrauklumo didinimas, atvykstamojo ir vietinio turizmo skatinimas“ – Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius specialistė Evelina Revuckaitė, el. p. evelina.revuckaite@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 29 14.

2020 m. D.U.K.

Dažniausiai užduodamus klausimus galite rasti paspaudę ČIA.

NAUJIENOS

Sukurta internetinė platforma svarbu.kaunas.lt. Čia skelbiama visa susijusi informacija ir atsakymai į kauniečiams aktualius klausimus dėl COVID-19 viruso. Taip pat galima pranešti apie karantino metu užfiksuotus pažeidimus bei pasiūlyti savo pagalbą registruojantis specialiai tam skirtoje anketoje.

Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų IR BENDRUOMENIŲ INICIATYVŲ GEROSIOS PRAKTIKOS KONKURSAS. Plačiau skaitykite čia (peržiūrėti)