Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės yra mūsų kolegos ir partneriai, dirbantys tam pačiam tikslui – sprendžiant miesto bendruomenei aktualias problemas. Anksčiau vyravęs šelpimo modelis pristabdė aktyvios, sąmoningos visuomenės vystymąsi. Keisdami sistemą siekiame, jog NVO ar kitų organizacijų įgyvendinti projektai tarnautų miestui, o ne pačioms organizacijoms.

foto_2017

- Kauno miesto tarybos Valdymo ir bendruomenių komiteto pirmininkė RASA ŠNAPŠTIENĖ

„Iniciatyvos Kaunui" – tai Kauno miesto savivaldybės inicijuojama programa, kurios metu nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės kviečiamos prisidėti prie Kauno problemų sprendimų, siūlant iniciatyvas ir teikiant paraiškas. Šios programos metu miestas finansuoja ne organizacijas, bet projektus, kurie sprendžia aktualias problemas ir yra orientuoti į aiškius rezultatus, kurie pagerins kauniečių gyvenimą. Planuojama, jog per 2016 metus pavyks įgyvendinti apie 100 projektų.

Programos INICIATYVOS KAUNUI privalumai

 • Orientacija į miestiečių poreikius
 • Paraiškų pateikimas paprastesnis, patogesnis ir aiškesnis
 • Greita ir efektyvi komunikacija su projektų teikėjais, konsultacijos bei metodinė pagalba
 • Visiems projektams taikoma vieninga sistema: pateikiant ir vertinant paraiškas
 • Sprendimai dėl iniciatyvos finansavimo priimami greitai ir skaidriai
 • Finansavimo paraiškas vertins ekspertai

2016 metų sritys ir prioritetai

Projektų sritys ir prioritetai patvirtinti Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. 724 (peržiūrėti)

Atsižvelgdama į Kauno miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-706 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 1. Patvirtinti 2016 m. Kauno miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų viešųjų paslaugų sritis ir prioritetus:
  1. bendrosios gyventojų kultūros ugdymo sritis:
   1. etnotradicijų tęstinumas ir daugiakultūrio dialogo stiprinimas;
   2. kultūrinių veiklų, skirtų siekti Europos kultūros sostinės vardo 2022 m., skatinimas;
   3. naujų kultūros paslaugų ir produktų sukūrimas, įtraukiant miesto bendruomenę ir jaunimą;
   4. kultūrinės įtraukties ir kultūros paslaugų prieinamumo didinimas;
  2. miesto įvaizdžio stiprinimo sritis:
   1. Kauno kaip sporto miesto įvaizdžio gerinimas;
   2. Kauno kaip aktyvaus jaunimo miesto įvaizdžio stiprinimas;
   3. 2016 m. pagrindiniai Kauno miesto kultūros renginiai, skirti siekti Europos kultūros sostinės vardo 2022 m.;
  3. visuomenės sveikatos stiprinimo sritis:
   1. sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas;
   2. priklausomybę sukeliančių medžiagų (alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų) vartojimo prevencija;
   3. visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas ir sutrikimų profilaktika (savižudybių, smurto prevencija, streso valdymo gerinimas, psichosocialinių paslaugų plėtra);
  4. nevyriausybinių organizacijų ir miesto bendruomenės įgalinimo sritis:
   1. nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimas, organizacinė parama, partnerystės ir tinklaveikos skatinimas;
   2. aktyvaus pilietiškumo, dalyvaujamosios demokratijos ir pilietinio sąmoningumo didinimas, skirtas 2016 m. – Vietos bendruomenių metams – pažymėti;
   3. naujų atvirų jaunimo centrų ir jaunimo erdvių paslaugų plėtra;
   4. miesto bendruomenės bei jaunimo savanorystės ir socialinio verslumo skatinimas;
  5. socialinių paslaugų plėtros sritis:
   1. socialinių paslaugų plėtra vaikui ir šeimai;
   2. paslaugų socialinės rizikos asmenims gerinimas ir plėtra;
   3. kompleksinių paslaugų vaikams, turintiems elgesio ir emocijų bei psichinės sveikatos sutrikimų, taip pat sergantiems priklausomybių ligomis, plėtojimas;
   4. socialinių paslaugų vaikams su negalia (intelekto, fizine, psichine) ir jų šeimoms plėtra;
   5. socialinių paslaugų senyvo amžiaus ir senyvo amžiaus neįgaliems asmenims ir jų šeimoms prieinamumo didinimas ir plėtra;
  6. kūno kultūros ir sporto plėtojimo sritis:
   1. naujų kūno kultūros ir sporto paslaugų ir produktų sukūrimas, įtraukiant miesto bendruomenę ir jaunimą;
   2. kūno kultūros ir sporto paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas.

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

KAIP TEIKTI PARAIŠKĄ

Viešųjų paslaugų teikimo projektų paraiška (atsisiųsti)

Vertinimo lapas

Kaip užpildyti popierinę paraišką?

Teikiant popierinę paraišką, turi būti pateikiamas vienas užpildytas paraiškos popierinis variantas ir užpildyta paraiškos forma kompiuterinėje laikmenoje. Pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, nurodytas kvietimo numeris, srities ir prioriteto, kuriam priskiriamas vykdomas projektas, pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Kaip pildyti elektroninę paraišką?

Jei teikiama elektroninė paraiška, pareiškėjas turi pateikti užpildytą elektroninę paraiškos formą kartu su pridedamais dokumentais per Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą adresu http://ep.kaunas.lt

Kur kreiptis?

Paraiškos priimamos pagal Kvietimuose teikti paraiškas nustatytus terminus.

Popierinės paraiškos priimamos Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (Laisvės al. 94, 6 darbo vietoje). Darbo laikas: I – IV ( 8.00 – 17.00); V ( 8.00 – 15.45).

Paraiškų teikimo terminai

Paraiškos, skirtos miesto įvaizdžio stiprinimo sričiai, priimamos iki kovo 17 d., bendrosios gyventojų kultūros ugdymo sričiai – iki kovo 25 dienos. Likusių sričių (visuomenės sveikatos stiprinimo, NVO ir miesto bendruomenės įgalinimo, socialinių paslaugų plėtros, kūno kultūros ir sporto plėtojimo) paraiškos priimamos iki kovo 30 dienos.

REZULTATAI

Pagal 2016 m. Kauno miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų viešųjų paslaugų 6 sritis pateiktos 529 projektų paraiškos, kuriose planuojamų įgyvendinti projektų vertė siekia 20,6 mln. Eur, o iš Savivaldybės biudžeto prašoma lėšų suma viršija 11 mln. Eur. Daugiausiai paraiškų pateikta pagal Bendrosios gyventojų kultūros ugdymo sritį – 155, mažiausiai susidomėjimo sulaukė socialinių paslaugų sritis pagal kurią pareiškėjai pateikė 59 paraiškos.

Projektų paraiškų sąrašas

PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

Informacija sutarties sąmatų ir ataskaitų pildymo klausimais teikiama:

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja Jolita Malcytė

tel. Nr (8 37) 42 47 00

jolita.malcyte@kaunas.lt

 

Centrinio apskaitos skyriaus Biudžeto programų apskaitos poskyrio vedėja Veronika Pranskūnienė

tel. Nr. (8 37) 42 35 14

veronika.pranskuniene@kaunas.lt

 

Centrinis apskaitos skyriaus Biudžeto programų apskaitos poskyrio vyriausioji specialistė Astra Zabotkienė

Tel. Nr. (8 37) 42 23 66

astra.zabotkiene@kaunas.lt

Projektų viešinimas

Viešinant projektus būtina pridėti INICIATYVŲ logotipą kartu su šiuo sakiniu: „Projektą finansuoja Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“

KAUNAS LOGO (PNG)                                                      Atsisiųsti

INICIATYVŲ LOGO VERTIKALUS (PNG)                 Atsisiųsti

INICIATYVŲ LOGO HORIZONTALUS (PNG)          Atsisiųsti

AKTUALŪS DOKUMENTAI

Strateginiai miesto planai (peržiūrėti)

KONSULTACIJOS IR METODINĖ PAGALBA

Viešųjų paslaugų projektų paraiškų rengimas (peržiūrėti)

 1. Kas yra Srities ir prioriteto numeriai ir kaip juos rašyti?
  1. Srities ir prioriteto numeriai įrašomi pagal Kvietime teikti paraiškas nurodytus numerius, pvz. Kvietimo Nr. 2016-5-5.2-1; socialinių paslaugų plėtros sritis – Nr. 5, paslaugų socialinės rizikos asmenims gerinimas ir plėtra – prioritetas Nr. 5.2.
 2. Kas gali teikti paraiškas?
  1. Pareiškėjas – juridinis asmuo, planuojantis įgyvendinti projektą Kauno mieste ir jam gauti finansavimą iš Savivaldybės biudžeto. Tačiau būtina atkreipti į Kvietimuose esančią informaciją, kuri atskirais atvejais patikslina reikalavimus pareiškėjams, finansuojamas veiklas ir specialiuosius reikalavimus projektams.
 3. Koks yra Projekto įgyvendinimo laikotarpis?
  1. Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra šie kalendoriniai metai, t. y. iki 2016 m. gruodžio 31 d.
 4. Kas yra tinkama partnerystė?
  1. Tinkama partnerystė – tai partneris, kuris turi patirties šios srities projektuose, yra vykdęs tokių pačių ar panašių veiklų, turi pakankamai žmogiškųjų ir finansinių resursų ir pagal partnerystės sutartį prisidės prie Projekto įgyvendinimo. Projekte turi būti:
   1. numatytas aiškus projekto rizikos, mokslinės patirties išlaidų („know how“) ir naudos pasidalijimas;
   2. Projekto tikslai ir rezultatai turės įtakos visiems projekto partneriams;
   3. Dalyvavimas projekte palaiko ir kelia kiekvieno partnerio kvalifikaciją bei gilina žinias, kurios neapsiriboja tik projekto rezultatais, bet suteikia galimybes įgyti naujų įgūdžių ir patirties.
   Maksimalus balas bus skiriamas jei, visi partneriai yra pakankamai kvalifikuoti ir turi aiškius strateginius interesus įgyvendinti projektą ir pasiekti projekto rezultatus. Bendradarbiavimas yra naudingas visiems partneriams, bendradarbiaujant kyla partnerių kvalifikacija, visapusiškai apsikeičiama žiniomis.
 5. Ar projekto partneriu gali būti biudžetinė įstaiga?
  1. Projekto partnerio statusas neribojamas.
 6. Kur pristatyti popierines paraiškas?
  1. Popierinės paraiškos priimamos Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (Laisvės al. 94, 6 darbo vietoje). Darbo laikas: I – IV ( 8.00 – 17.00); V ( 8.00 – 15.45).
 7. Ar yra nustatytos kokios nors maksimalios finansavimo "lubos"?
  1. Kvietimuose maksimali projekto vertė nenustatoma
 8. Kokioms veiklos išlaidoms priskirti specialistų darbo užmokestį ?
  1. Jeigu darbo užmokestis mokamas už projekto vykdomas veiklas, tai šios išlaidos turi būti priskiriamos prie projekto vykdymo išlaidų, o jeigu darbo užmokestis mokamas už projekto administravimą – išlaidos priskiriamos prie administravimo išlaidų
 9. Kokioms veiklos išlaidoms priskirti patalpų nuomos išlaidas?
  1. Jeigu patalpos nuomojamos projekto vykdomoms veikloms įgyvendinti – tai prie projekto vykdymo išlaidų, o jei naudojamos projekto administravimui – priskiriama prie administravimo išlaidų
 10. Ar gali vienas pareiškėjas (vienas juridinis asmuo) teikti paraiškas ne pagal vieną prioritetą?
  1. Pareiškėjams teikiamų projektų skaičius neribojamas. Tačiau to paties Projekto paraiška gali būti teikiama tik vienam srities prioritetui
 11. Pagal kokį įkainį skaičiuoti savanorių darbą?
  1. Turi būti naudojamas minimalus valandinis darbo užmokestis Lietuvoje, t.y.– 2,13 euro arba minimalioji mėnesinė alga – 350 eurų
 12. Ar nuosavos lėšos galėtų būti veiklų vykdymo patalpos, kurias suteikia projekto partneris neatlygintina? Kaip skaičiuoti šio indėlio vertę?
  1. Taip, gali jei partneris yra tinkamas. Vertę rekomenduotina skaičiuoti pagal realius patalpų išlaikymo kaštus
 13. Kas yra projekto loginis pagrindimas?
  1. Pagrįskite projektu siekiamus sukurti aiškius ir realius kiekybinius ir kokybinius pokyčius, atitinkančius sritis ir prioritetus
  2. išlaikykite nuoseklią vidinę projekto logiką, t. y.:
   1. projekto uždaviniai turi įgyvendinti nustatytus tikslus;
   2. projekto veiklos turi sudaryti prielaidas pasiekti projekto uždavinius;
   3. projekto rezultatai turi būti projekto veiklų padarinys.
 14. Kas yra Projekto tikslas, Projekto uždavinys, Projekto veikla, Veiklos rezultato fizinis rodiklis, Rezultato matavimo vienetas, Siekiama reikšmė ?
  1. Aiškiai apibrėžtas projekto tikslas padeda suprasti, kokią socialinę ekonominę naudą sukurs projekto investicijos. Pagrindinis klausimas, į kurį reikia atsakyti nustatant projekto tikslą, yra šis: „Kokią pagrindinę socialinę ekonominę naudą sukurs projekto įgyvendinimas?“ Projekto tikslas turi atskleisti pageidaujamus pokyčius, kurie dažniausiai nėra tik kiekybinių rodiklių pasikeitimas. Kiekybiniai pokyčiai ne visada atskleidžia tikrąją projekto paskirtį
  2. Projekto tikslas detalizuojamas aprašant uždavinius. Uždavinys turi atsakyti į klausimą, ką reikia padaryti, kad tikslas būtų pasiektas. Tikslą galima išskaidyti į vieną ar kelis uždavinius. Kiekvienas uždavinys nurodomas atskiroje eilutėje.
  3. Nurodomos projekto veiklos, kuriomis įgyvendinamas konkretus projekto uždavinys. Projekto veikla turi konkretų įgyvendinimo laikotarpį ir išlaidas (biudžetą). Kiekviena veikla nurodoma atskiroje eilutėje.
  4. Nurodomas fizinio rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas. Fiziniai rodikliai – kiekybiškai išmatuojamas tiesioginis įgyvendintos projekto veiklos rezultatas. Fiziniu rodikliu nurodoma, kas bus pasiekta įvykdžius konkrečią projekto veiklą. Prie vienos veiklos gali būti nurodoma keletas fizinių rodiklių, o prireikus sukuriamos naujos eilutės.
  5. Nurodoma siektina fizinio rodiklio reikšmė skaičiais.
  6. Pateikiame pvz.:
   Veiklos rezultato fizinis rodiklis Rezultato matavimo vienetas Siekiama reikšmė
   renginys Vnt. 2
   dalyviai Žm. 100
   mokymai valandos 200
 15. Koks teisės aktas reglamentuoja NVO veiklą?
  1. NVO veiklą reglamentuoja Lietuvos respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas – nuoroda