„Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės yra mūsų kolegos ir partneriai, dirbantys tam pačiam tikslui – sprendžiant miesto bendruomenei aktualias problemas. Anksčiau vyravęs šelpimo modelis pristabdė aktyvios, sąmoningos visuomenės vystymąsi. Keisdami sistemą siekiame, jog NVO ar kitų organizacijų įgyvendinti projektai tarnautų miestui, o ne pačioms organizacijoms.“

Kauno miesto mero pavaduotoja RASA ŠNAPŠTIENĖ

„Iniciatyvos Kaunui“ – tai Kauno miesto savivaldybės inicijuojama programa, kviečianti nevyriausybines organizacijas ir miesto bendruomenes prisidėti prie Kauno problemų sprendimo, siūlant iniciatyvas ir teikiant paraiškas. Šios programos metu miestas finansuoja ne organizacijas, bet projektus, kurie sprendžia aktualias problemas ir yra orientuoti į aiškius rezultatus.

Svarbiausios vertybės, kurių laikomės įgyvendindami programą:

 • Bendradarbiavimas
 • Ekspertiškumas
 • Bendravimas
 • Bendruomeniškumas
 • Vieningumas
 • Kūrybiškumas
 • Aiškumas
 • Patikimumas
 • Veržlumas
 • Naudingumas

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/iniciatyvos/wp-content/themes/iniciatyvos/template-2018.php on line 104

KVIETIMAI PAGAL SRITIS IR PRIORITETUS

2018 m. projektų sritys ir prioritetai patvirtinti Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-696 (atsisiųsti)

 

SVARBU: 2018 m. programos „Iniciatyvos Kaunui“ pagal atitinkamą sritį ir jų prioritetus siekiami rezultatai nurodyti Kvietimų teikti paraiškas 4 punkte, kuriuos tikimasi, pasieks visi (bendrai) 2018 m. finansuoti projektai.

PAVYZDŽIUI:

Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas Vienas iš prioriteto „Profesionaliojo meno ir kultūros prieinamumo visuomenei didinimas“ siekiamas rezultatas – 50 nemokamų renginių. Tai reiškia, kad 2018 metais finansavus pagal šį prioritetą pateiktus projektus, tikimasi, kad Kauno mieste vyks ne mažiau 50 nemokamų renginių. Tačiau konkrečiame projekte Jūs turite nusimatyti tiek renginių, kiek planuojate įgyvendinti – 1, 2,  ar tris ir pan.
NVO stiprinimas Vienas iš prioriteto „Nevyriausybinių organizacijų kompetencijų ugdymas“ siekiamų rezultatų – 200 patobulinusių kompetencijas asmenų skaičius. Tai reiškia, kad 2018 metais finansavus pagal šį prioritetą pateiktus projektus, tikimasi, kad ne mažiau kaip 200 NVO darbuotojų ir (ar) narių patobulins kompetencijas.  Tačiau konkrečiame projekte jūs turite planuoti realiai kiek Jūsų projektas įtrauks asmenų – 3, 4, 15 ar 30 asmenų ir pan.

 

Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas (papildomas kvietimas, paraiškos priimamos iki 2018-06-18)
 • Paraiškų teikimas: nuo 2018-05-28 iki 2018-06-18
 • PAPILDOMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS (atsisiųsti). KVIETIMAS TIK PRIORITETAMS "PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS" ir "KŪRYBIŠKO LAISVALAIKIO IR UŽIMTUMO SKATINIMAS"
 • Nebegaliojantis papildomas kvietimas, kuriam paraiškas buvo galima teikti iki 2018-03-21 (atsisiųsti)
 • Nebegaliojantis kvietimas, kuriam paraiškas buvo galima teikti iki 2017-12-11 d. (atsisiųsti)
Socialinių paslaugų plėtra (kvietimas sustabdytas 2018-01-03, paraiškos nebepriimamos)
 • Paraiškų teikimas: nuo 2017-12-06 iki 2018-01-03
 • KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS (atsisiųsti).
 • Informacinis seminaras vyks š.m. gruodžio 12 d., registracijos anketa ČIA.
Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas (kvietimas sustabdytas 2017-12-14, paraiškos nebepriimamos)
 • Paraiškų teikimas: nuo 2017-11-21 iki 2017-12-14
 • KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS (atsisiųsti)
 • Informacinis seminaras vyks š.m. lapkričio 30 d., registracijos anketa ČIA
Jaunimo įgalinimas ir vaikų užimtumas (paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, paraiškos priimamos iki 2018-04-06)
 • Paraiškų teikimas: nuo 2018-03-09 iki 2018-04-06
 • SVARBU: kvietimas teikti paraiškas skelbiamas tik prioritetui "Vaikų ir moksleivių užimtumo organizavimas" (atsisiųsti). Prie projekto paraiškos, kurią rasite skiltyje "Paraiškos", reikalinga pridėti ir detalią planuojamų vasaros ir (arba) dienos stovyklų programą pagal pateiktą šabloną (atsisiųsti)
 • Informacinis seminaras vyks š.m. kovo 19 d., registracijos anketa ČIA
 • Prioriteto "Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio gerinimas" kvietimas sustabdytas 2017-12-20, paraiškos nebe priimamos (kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)).
Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas (kvietimas sustabdytas 2017-12-18, paraiškos nebepriimamos)
 • Paraiškų teikimas: nuo 201711-24 iki 2017-12-18
 • KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS (atsisiųsti)
 • Informacinis seminaras vyks š.m. gruodžio 7 d., registracijos anketa ČIA

FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

PROJEKTO KELIAS


1. KVIETIMAI

Skelbiami kvietimai organizacijoms siūlyti iniciatyvas ir teikti projektus pagal kiekvienais metais patvirtinamas projektų sritis ir prioritetus.

2. VERTINIMO ETAPAI


I ETAPAS. ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES IR TINKAMUMO VERTINIMAS:

Tikrinama, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama reikiama informacija ir prašomi dokumentai. Vertinant tinkamumą taip pat tikrinama projekto tikslų, veiklų, išlaidų atitiktis Kvietime skelbiamiems reikalavimams ir projekto kokybė – tikslų, veiklų, lėšų loginis ryšys, administraciniai pajėgumai, turimi ištekliai, veiklų planas ir jo įgyvendinimo terminai.


II ETAPAS. NAUDINGUMO VERTINIMAS:

Paraiškos, sėkmingai praėjusios I etapo vertinimą, perduodamos ekspertams, kurie pagal prioritetines sritis atlieka ekspertinį vertinimą.


3. KOMISIJA:

Savivaldybės administracijos direktoriui teikia rekomendacijas dėl lėšų skyrimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ projektams įgyvendinti, remdamasi administracinės atitikties ir tinkamumo bei ekspertų vertinimo išvadomis.


4. SPRENDIMAS FINANSUOTI:

Direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas.


5. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS:

Su pareiškėju sudaroma Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis.


6. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA

Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projekte numatytų tikslų bei rezultatų. Savivaldybė projektų kontrolę vykdo veiklų įgyvendinimo metu ir vienerius metus po galutinės ataskaitos pateikimo.


7. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA:

Viso proceso metu pareiškėjams konsultacijas ir metodinę pagalbą žodžiu, elektroninėmis priemonėmis ir per metodinius seminarus teikia Savivaldybės specialistai.

 

KAIP TEIKTI PARAIŠKĄ

 

Kaip užpildyti popierinę paraišką? Teikiant popierinę paraišką, ji ir jos priedai bei  Paraiškos elektroninė versija („Excel“ formatu), įrašyta elektroninėje laikmenoje turi būti siunčiama paštu arba pristatoma į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (6 darbo vieta), užklijuotame  voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, nurodytas kvietimo numeris, srities pavadinimas ir prioriteto, prie kurio priskiriamas vykdomas projektas, numeris, pareiškėjo pavadinimas ir adresas. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos.
Kaip pateikti elektroninę paraišką?

Jei paraiška teikiama per Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (http://ep.kaunas.lt), pareiškėjas užpildo paraiškos formą, ją atspausdina, pasirašo ir nuskenavęs kartu su pridedamais dokumentais PDF formatu ir papildomai pridedama Paraiškos el. versiją „Excel“ formatu įkelia į sistemą. Kai paraiškos originalo (teikiant per Elektroninių paslaugų sistemą – nuskenuotos „PDF“ formatu)  ir el. versijos (teikiamos „Excel“ formatu) turinys nesutampa, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

INSTRUKCIJA KAIP TEIKTI PARAIŠKĄ EL. BŪDU (atsisiųsti).  Teikiant projekto paraišką per elektroninę sistemą, labai svarbu atsiminti, jog paraiškos gali būti teikiamos iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 12.00 val. nakties. Pareiškėjas atsako už projekto paraiškos pateikimą laiku, o paraiškos pateiktos po laiko yra nevertinamos.

PROJEKTO PARAIŠKOS FORMA IR VERTINIMO KRITERIJAI

Programos „Iniciatyvos Kaunui“ projekto finansavimo paraiška (Excel formatu) atsisiųsti
Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo lapas atsisiųsti
Naudingumo vertinimo lapas atsisiųsti

 

Kur kreiptis?

Paraiškos priimamos pagal Kvietimuose teikti paraiškas nustatytus terminus.

Popierinės paraiškos priimamos Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (Laisvės al. 94, 6 darbo vietoje). Darbo laikas: I – IV ( 8.00 – 17.00); V ( 8.00 – 15.45).

Paraiškų teikimo terminai

Sritis Galutinis paraiškų teikimo terminas Informacinis seminaras Registracijos anketa Seminaro medžiaga
Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas 2017-12-11,  16 val. 2017-11-30, nuo 15.00 val. Registracija Atsisiųsti
Socialinių paslaugų plėtra  2018-01-03, 16 val.  2017-12-12, nuo 15.00 val.  Registracija Atsisiųsti
Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas  2017-12-14, 16 val.  2017-11-30, nuo 15.00 val.  Registracija Atsisiųsti
Jaunimo įgalinimas ir vaikų užimtumas  2017-12-20, 16 val.  (tik prioritetui „Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio gerinimas“)  2017-12-07, nuo 15.30 val.  Registracija Atsisiųsti
Jaunimo įgalinimas ir vaikų užimtumas 2018-04-06, 16 val. (tik prioritetui „Vaikų ir moksleivių užimtumo organizavimas“) 2018-03-19, nuo 15.00 val. Registracija
Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas  2017-12-18, 16 val.  2017-12-07, nuo 15.30 val.  Registracija Atsisiųsti
Paveldosaugos, investicijų ir turizmo paslaugų plėtojimas

REZULTATAI IR STATISTIKA

2018 METAI

Sritis Galutinis paraiškų teikimo terminas Gautos ir užregistruotos projektų paraiškos Atmetamų po administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo projektų paraiškos Finansuoti projektai  Nefinansuoti projektai
Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas

2017-12-11,  16 val.

2018-03-21, 16 val. (papildomas kvietimas)

2018-06-18, 16 val. (papildomas kvietimas)

Peržiūrėti

Peržiūrėti (papildomas kvietimas)

Peržiūrėti

 Peržiūrėti

 Peržiūrėti (papildomas kvietimas)

Peržiūrėti (papildomas kvietimas)

Peržiūrėti

 

Peržiūrėti

Peržiūrėti

 

Peržiūrėti

Socialinių paslaugų plėtra  2018-01-03, 16 val. Peržiūrėti  Peržiūrėti Peržiūrėti Peržiūrėti
Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas  2017-12-14, 16 val. Peržiūrėti  Peržiūrėti Peržiūrėti Peržiūrėti
Jaunimo įgalinimas ir vaikų užimtumas  2017-12-20, 16 val. (tik prioritetui „Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio gerinimas“) Peržiūrėti  Peržiūrėti (prioriteto“Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio gerinimas“) Peržiūrėti Peržiūrėti
Jaunimo įgalinimas ir vaikų užimtumas 2018-04-06, 16 val. (tik prioritetui „Vaikų ir moksleivių užimtumo organizavimas“) Peržiūrėti Peržiūrėti Peržiūrėti Peržiūrėti
Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas  2017-12-18, 16 val. Peržiūrėti  Peržiūrėti Peržiūrėti Peržiūrėti
Paveldosaugos, investicijų ir turizmo paslaugų plėtojimas  2018-02-06, 16 val. Peržiūrėti  Peržiūrėti Peržiūrėti

 

STATISTIKA

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU PROGRAMOS „INICIATYVOS KAUNUI“ ĮGYVENDINIMO REZULTATAIS

2017 METAI 

BENDRIEJI DUOMENYS

 

 

INFORMACIJĄ IR VISUS DOKUMENTUS, SUSIJUSIUS  SU 2017 M. PROGRAMOS „INICIATYVOS KAUNUI“ ĮGYVENDINIMU RASITE paspaudę čia 

INFORMACIJĄ APIE 2016 M. PROGRAMOS „INICIATYVOS KAUNUI“ ĮGYVENDINIMĄ RASITE paspaudę čia.

PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

1.  Pasirašykite sutartį

Ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo pranešimo apie finansavimo skyrimą dienos su pareiškėjais sudaromos sutartys. Jeigu pareiškėjas per nustatytą laiką nepasirašo sutarties arba raštu neinformuoja Savivaldybės, kad dėl pateisinamų priežasčių negali pasirašyti sutarties ir nepaprašo termino pratęsti, laikoma, kad jis atsisako skirto finansavimo.  Pasirašę sutartį Jūs tampate projekto vykdytoju.

2.  Įgyvendinkite projektą

Sėkmingam projekto įgyvendinimui svarbiausia tinkamai vykdyti veiklas, pasiekti numatytus rezultatus ir už juos atsiskaityti. Projekto įgyvendinimo eigoje, projektų vykdytojų bus prašoma pateikti su projekto veiklomis susijusią informaciją bei galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

3. Viešinkite projekto rezultatus

Informuokite projekto tikslines grupes ir visuomenę, apie projekto rezultatus, naudą ir sukurtą pridėtinę vertę. Viešinant projektus būtina pridėti INICIATYVŲ logotipą kartu su šiuo sakiniu: „Projektą finansuoja Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“

4. DUOMENŲ APSAUGA

Nuo 2018 m. gegužės 25 dienos įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679. Vadovaujantis šiuo reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu projektų vykdytojai turi užtikrinti projekto dalyvių asmens duomenų apsaugą.

Atmintinė projekto, finansuojamo pagal programą „Iniciatyvos Kaunui,“ veiklų dalyviui apie asmens duomenų tvarkymą (atsisiųsti):

1. Rekomendacinė projekto dalyvio susitikimo dėl asmens duomenų tvarkymo forma (atsisiųsti)

2. Rekomendacinė projekto dalyvio atstovo (sudaromas tarp projekto vykdytojo ir projekto dalyvio atstovo (kai dalyvis- vaikas iki 16 )) sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo forma (atsisiųsti)

SUTARTIS IR KITI DOKUMENTAI

Sutartis su projektų vykdytojais atsisiųsti (word forma)
Sąmatos forma atsisiųsti (word formatas) atsisiųsti (Excel forma)
Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis su projekto partneriais atsisiųsti (word forma)
Biudžeto lėšų panaudojimo ir projekto vertinimo kriterijų įvykdymo (ketvirčio/metų) ataskaita atsisiųsti (word formatas) atsisiųsti (Excel forma)
Buhalterinių apskaitos dokumentų (ketvirčio/metų) suvestinė atsisiųsti (word forma) atsisiųsti (Excel forma)
Projekto įgyvendinimo metinė ataskaita atsisiųsti (word forma)
 Susitarimas dėl finansavimo sutarties keitimo atsisiųsti (word forma)

VIEŠINIMAS

KAUNAS LOGO atsisiųsti
KAUNAS LOGO – CMYK formatu atsisiųsti
INICIATYVOS LOGO  VERTIKALUS (png. formatu) atsisiųsti
INICIATYVOS LOGO HORIZONTALUS (png. formatu) atsisiųsti
KAUNAS DALINASI firminio stiliaus ženklo naudojimo taisykles rasite nuoroda

INFORMACIJĄ SUTARTIES PASIRAŠYMO, SĄMATŲ IR ATASKAITŲ PILDYMO KLAUSIMAIS TEIKIA:

Prioritetas „Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio gerinimas“ Plėtros programų ir investicijų skyrius Specialistė Greta Jorudaitė, greta.jorudaite@kaunas.lt,   tel. Nr. (8 37) 42 29 14
Prioritetas „Vaikų ir moksleivių užimtumo organizavimas“ Švietimo skyrius Vyriausioji specialistė Jurgita Česnulevičienė, jurgita.cesnuleviciene@kaunas.lt, tel. Nr. (8 37) 34 59 40
Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas Kultūros skyrius Vyriausioji specialistė Irena Simonauskienė, irena.simonauskiene@kaunas.lt, tel. Nr. (8 37) 42 40 83 arba vyriausioji specialistė Aušra Partikienė, ausra.partikiene@kaunas.lt, tel. Nr. (8 37) 20 76 61
Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas Sporto skyrius Vyriausioji specialistė Jurga Navickienė, jurga.navickiene@kaunas.lt, tel Nr. (8 37) 73 35 16
Socialinių paslaugų plėtra Socialinių paslaugų skyrius Vyriausioji specialistė Jovita Mikalonienė, jovita.mikaloniene@kaunas.lt, tel Nr. (8 37) 42 38 15
Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas Socialinių paslaugų skyrius Vyriausioji specialistė Eglė Jaudegienė, egle.jaudegiene@kaunas.lt, tel. Nr. (8 37) 42 56 25
Paveldosaugos, investicijų ir urbanistinio įvaizdžio gerinimas

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

Projektų vertinimo procesai

Pasibaigus kvietimo teikti paraiškas laikui, pradedamas paraiškų vertinimas. Paraiškas vertina vertintojai – Kauno miesto savivaldybės darbuotojai ir pasitelkti ekspertai.

Kaip vertinamos paraiškos?

Paraiškų vertinimas susideda iš dviejų dalių:
I etapas. Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimas
II etapas. Naudingumo vertinimas

Projekto vertinimo dalių detalizavimas

Administracinės atitikties vertinimo metu tikrinama, ar projekto paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama reikiama informacija ir prašomi dokumentai. Vertinant tinkamumą taip pat tikrinama projekto tikslų, veiklų, išlaidų atitiktis Kvietime skelbiamiems reikalavimams ir projekto kokybė – tikslų, veiklų, lėšų loginis ryšys, administraciniai pajėgumai, turimi ištekliai, veiklų planas ir jo įgyvendinimo terminai.

Projektų naudingumo vertinimą atlieka ekspertai, kurie atrenkami viešųjų pirkimų būdu. Kiekvieną projekto paraišką vertina vienas ekspertas, skirdamas balus pagal projektų naudingumo lape nurodytus kriterijus ir suformuluodamas rekomendacinę išvadą apie projekto naudingumą.

Vertinimo kriterijai

Gauta ir užregistruota projekto paraiška vertinama pagal administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo ir naudingumo lapuose nurodytus kriterijus.

Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo kriterijai (atsisiųsti)

Naudingumo vertinimo kriterijai (atsisiųsti)

SVARBI INFORMACIJA

Projektų paraiškų vertinimo procesas nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos iki jų vertinimo ataskaitos pateikimo Komisijai negali būti ilgesnis nei 60 kalendorinių dienų
Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai ir informacija, Savivaldybės darbuotojas (vertintojas) turi teisę paprašyti pareiškėjo per 3 darbo dienas pateikti trūkstamą informaciją ir dokumentus.
Didžiausia bendra galima projekto administracinės atitikties ir tinkamumo bei naudingumo vertinimo balų suma – 100 balų.
Projektų paraiškų, atmestų atlikus administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą, sąrašas skelbiamas interneto svetainėje iniciatyvos.kaunas.lt skiltyje REZULTATAI.

AKTUALŪS DOKUMENTAI

Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programa „Iniciatyvos Kaunui“ patvirtinta T-563 atsisiųsti
Projektų sritys ir prioritetai patvirtinti Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-696 atsisiųsti
Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ įgyvendinimo tvarkos aprašas atsisiųsti
Strateginiai miesto planai peržiūrėti
Kauno miestų – partnerių sąrašas peržiūrėti

PROJEKTO PARAIŠKOS FORMA IR VERTINIMO KRITERIJAI

Programos „Iniciatyvos Kaunui“ projekto finansavimo paraiška (Excel formatu) atsisiųsti
Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo lapas atsisiųsti
Naudingumo vertinimo lapas atsisiųsti

Sutartis su projektų vykdytojais + PRIEDAI:

Sutartis su projektų vykdytojais atsisiųsti (Word forma)
Sąmatos forma atsisiųsti (Word forma) atsisiųsti (Excel forma)
Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis su projekto partneriais atsisiųsti (Word forma)
Biudžeto lėšų panaudojimo (ketvirtinė/metinė) ataskaita atsisiųsti (Word forma) atsisiųsti (Excel forma)
Buhalterinių apskaitos dokumentų (ketvirtinė/metinė) suvestinė atsisiųsti (Word forma) atsisiųsti (Excel forma)
Projekto įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų įvykdymo metinė ataskaita atsisiųsti (Word forma)
 Susitarimas dėl finansavimo sutarties sąmatos keitimo atsisiųsti (Word forma)

 

KONSULTACIJOS IR METODINĖ PAGALBA

Informaciniai seminarai:

Sritis Galutinis paraiškų teikimo terminas Informacinis seminaras Registracijos anketa Seminaro medžiaga
Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas 2017-12-11,  16 val. 2017-11-30, nuo 15.00 val. Registracija Atsisiųsti
Socialinių paslaugų plėtra  2018-01-03, 16 val.  2017-12-12, nuo 15.00 val.  Registracija  Atsisiųsti
Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas  2017-12-14, 16 val.  2017-11-30, nuo 15.00 val. Registracija Atsisiųsti
Jaunimo įgalinimas ir vaikų užimtumas  2017-12-20, 16 val. (tik prioritetui „Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio gerinimas“)  2017-12-07, nuo 15.30 val. Registracija  Atsisiųsti
Jaunimo įgalinimas ir vaikų užimtumas 2018-04-06, 16.00 val. (tik prioritetui „Vaikų ir moksleivių užimtumo organizavimas“ 2018-03-19 Registracija 
Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas  2017-12-18, 16 val.  2017-12-07, nuo 15.30 val.  Registracija  Atsisiųsti
Paveldosaugos, investicijų ir turizmo paslaugų plėtojimas

 

Konsultacijas dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės plėtros programų ir investicijų skyriaus darbuotojai:

Vyriausioji specialistė Evelina Revuckaitė, el. p. iniciatyvos@kaunas.lt,  tel. (8 37) 42 29 14

Specialistė Greta Jorudaitė, el. p. iniciatyvos@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 29 14

 

Konsultacijas dėl projektų paraiškų turinio (planuojamų veiklų atitikimo prioritetams, reikalavimų pareiškėjams ir pan.) teikia Kauno miesto savivaldybės administracijos, atitinkamą sritį kuruojantis, padalinys:

Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio gerinimas Plėtros programų ir investicijų skyrius Specialistė Greta Jorudaitė, greta.jorudaite@kaunas.lt,   tel. Nr. (8 37) 2 29 14
Vaikų ir moksleivių užimtumo organizavimas Švietimo skyrius Vyriausioji specialistė Jurgita Česnulevičienė, jurgita.cesnuleviciene@kaunas.lt, tel. Nr. (8 37) 34 59 40
Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas Kultūros skyrius Vyriausioji specialistė Irena Simonauskienė, irena.simonauskiene@kaunas.lt, tel. Nr. (8 37) 42 40 83 arba vyriausioji specialistė Aušra Kriaučiūnaitė Partikienė, ausra.partikiene@kaunas.lt, tel. Nr. (8 37) 20 76 61
Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas Sporto skyrius Vyriausioji specialistė Jurga Navickienė, jurga.navickiene@kaunas.lt, tel Nr. (8 37) 73 35 16
Socialinių paslaugų plėtra Socialinių paslaugų skyrius Vyriausioji specialistė Jovita Mikalonienė, jovita.mikaloniene@kaunas.lt, tel Nr. (8 37) 42 38 15
Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas Socialinių paslaugų skyrius Vyriausioji specialistė Eglė Jaudegienė, egle.jaudegiene@kaunas.lt, tel. Nr. (8 37) 42 56 25
Paveldosaugos, investicijų ir urbanistinio įvaizdžio gerinimas  Kultūros paveldo, Miesto planavimo ir architektūros, Plėtros programų ir investicijų skyriai   Pagal prioritetą „Kultūros paveldo objektų išsaugojimas“ – Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas, el. p. saulius.rimas@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 42 05;
Pagal prioritetą „Miesto architektūrinės ir urbanistinės kokybės gerinimas“ – Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė Žana Grumuldytė, el. p. zana.grumuldyte@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 43 86;
Pagal prioritetą „Miesto investicinio patrauklumo didinimas, atvykstamojo ir vietinio turizmo skatinimas“ – Plėtros programų ir investicijų skyriaus patarėja Audronė Gudonytė, el. p. audrone.gudonyte@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 45 61.

2018 m. D.U.K.

 1. Kas yra Srities ir prioriteto pavadinimai ir kaip juos užrašyti ant voko, jei paraiška ir jos priedai teikiami raštu?
  1. Srities ir prioriteto pavadinimai įrašomi pagal Kvietime teikti paraiškas nurodytą informaciją, pvz. Srities pavadinimas – bendrosios gyventojų kultūros ugdymas, prioritetas – Profesionaliojo meno ir kultūros prieinamumo visuomenei didinimas. Kvietimuose teikti paraiškas pagal tam tikrą sritį yra nurodyti konkretūs prioritetai.
 2. Kas gali teikti paraiškas?
  1. Pareiškėjas – juridinis asmuo, planuojantis įgyvendinti projektą ir gauti finansavimą projektui įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto. Tačiau būtina atkreipti dėmesį į Kvietimuose esančią informaciją, kuri atskirais atvejais patikslina reikalavimus pareiškėjams, finansuojamas veiklas ir specialiuosius reikalavimus projektams.
  2. SVARBU: Fiziniai asmenys projektų paraiškų teikti negali.
 3. Koks yra Projekto įgyvendinimo laikotarpis?
  1. Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra šie kalendoriniai metai, t. y. iki 2018 m. gruodžio 31 d.
 4. Kas yra tinkama partnerystė?
  1. Partneris – tai juridinis (-iai) asmuo (asmenys), atitinkantis Kvietimuose teikti paraiškas nustatytus reikalavimus, turintis patirties šios srities projektuose, yra vykdęs tokių pačių ar panašių veiklų, turi pakankamai žmogiškųjų ir finansinių resursų ir pagal partnerystės deklaraciją prisidės prie Projekto įgyvendinimo. Projekte turi būti:
   1. numatytas aiškus projekto rizikos, mokslinės patirties  („know how“), išlaidų ir naudos pasidalijimas;
   2. Projekto tikslai ir rezultatai turės įtakos visiems projekto partneriams;
   3. Dalyvavimas projekte palaiko ir kelia kiekvieno partnerio kvalifikaciją bei gilina žinias, kurios neapsiriboja tik projekto rezultatais, bet suteikia galimybes įgyti naujų įgūdžių ir patirties.

   Bendradarbiavimas yra naudingas visiems partneriams, bendradarbiaujant kyla partnerių kvalifikacija, visapusiškai apsikeičiama žiniomis. Partneris negali būti organizacija, kuri projekto įgyvendinimo eigoje teikia (parduoda) paslaugas pareiškėjui. Siekiant užtikrinti sklandų projekto vykdytojo ir partnerių bendradarbiavimą, naudinga prieš pasirašant projekto finansavimo sutartį su partneriu turi būti pasirašyta Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

  2. Pagrindiniam koordinuojančiam partneriui tenka didžiausia atsakomybė užtikrinti sklandžią partnerystę bei tinkamą veiklų įgyvendinimą. Tai apima diskusijų inicijavimą tarp partnerių, jų įtraukimą.
 5. Ar projekto partneriu gali būti biudžetinė įstaiga?
  1. Projekto partnerio juridinis (-iai) asmuo (asmenys), atitinkantis Kvietimuose teikti paraiškas nustatytus reikalavimus.
 6. Kur pristatyti popierines paraiškas?
  1. Popierinės paraiškos priimamos Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (Laisvės al. 94, 6 darbo vietoje). Darbo laikas: I – IV ( 8.00 – 17.00); V ( 8.00 – 15.45).
 7. Ar yra nustatytos kokios nors maksimalios finansavimo „lubos“?
  1. Finansavimo sąlygos yra apibrėžtos Kvietimuose teikti paraiškas.
 8. Kokioms veiklos išlaidoms priskirti specialistų darbo užmokestį ?
  1. Jeigu darbo užmokestis mokamas už projekto vykdomas veiklas, tai šios išlaidos turi būti priskiriamos prie projekto vykdymo išlaidų, o jeigu darbo užmokestis mokamas už projekto administravimą – išlaidos priskiriamos prie administravimo išlaidų.
 9. Kokioms veiklos išlaidoms priskirti patalpų nuomos išlaidas?
  1. Jeigu patalpos nuomojamos projekto vykdomoms veikloms įgyvendinti – tai prie projekto vykdymo išlaidų, o jei naudojamos projekto administravimui – priskiriama prie administravimo išlaidų.
 10. Ar gali vienas pareiškėjas (vienas juridinis asmuo) teikti paraiškas ne pagal vieną prioritetą?
  1. Tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną projekto paraišką pagal vieną atitinkamos sritis prioritetą. Jei tas paras pareiškėjas teikia daugiau nei vieną projekto paraišką pagal tą patį prioritetą, kitos vėliau registruotos jo projektų paraiškos yra atmetamos ir neperduodamos administracinei atitikčiai ir tinkamumui vertinti.
 11. Pagal kokį įkainį skaičiuoti savanorių darbą?
  1. Turi būti naudojamas minimalus valandinis darbo užmokestis Lietuvoje, t.y.– 2,32 euro arba minimalioji mėnesinė alga – 380 eurų
 12. Ar nuosavos lėšos galėtų būti veiklų vykdymo patalpos, kurias suteikia projekto partneris neatlygintinai? Kaip skaičiuoti šio indėlio vertę?
  1. Taip, gali jei partneris yra tinkamas. Vertę rekomenduotina skaičiuoti pagal realius patalpų išlaikymo kaštus.
 13. Ką nurodyti projekto santraukoje?
  1. Aiškiai apibūdinkite problemą, kurią siekiate spręsti Projektu, pagrįskite jos sprendimo svarbą, paaiškinkite problemos ryšį su Prioritetu.
  2. Apibūdinkite Projekto poveikį Prioritetui, Jūsų organizacijai, Kauno miestui. Apibūdinkite planuojamų projekto rezultatų poveikį bei kaip jie galės būti panaudojami, siekiant užtikrinti ilgalaikę Projekto išliekamąją vertę.
  3. Aprašykite kaip projekto problema paveikia projekto tikslines grupes, kokie yra tikslinių grupių poreikiai.
  4. Aprašykite kaip projektas atitinka Kvietime teikti paraiškas numatytus privalomus kriterijus.
  5. Išlaikykite nuoseklią vidinę projekto logiką, t. y.:
   1. projekto uždaviniai turi įgyvendinti nustatytus tikslus;
   2. projekto veiklos turi sudaryti prielaidas pasiekti projekto uždavinius;
   3. projekto rezultatai turi būti projekto veiklų padarinys.
 14. Kas yra Projekto veikla, Veiklos aprašymas, Fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis ir jo kiekybinė išraiška?
  1. Nurodomos projekto veiklos, kuriomis įgyvendinamas projektas. Projekto veikla turi konkretų įgyvendinimo laikotarpį ir išlaidas (biudžetą). Kiekviena veikla nurodoma atskiroje eilutėje. Pvz. Projekto veikla – Paskaitų ciklas „Savanorystė veža“. Veiklos aprašymas – įgyvendinant šią veiklą bus organizuojami mokymai savanoriams, kurie dirbs prie projektų veiklų. Mokymų metu savanoriai mokysis dirbti komandoje, susipažins vieni su kitais, susipažins su savanorių atsakomybės, kurios numatytos įgyvendinant projektą ir t.t. Norintys tapti savanoriais galės registruotis internetu, pildydami registracijos anketą. Fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis ir jo kiekybinė išraiška – 30 savanorių, 2 mokymai po 2 dienas (32 ak. val.)
  2. Nurodomas veiklos rezultato rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas. Rezultato rodikliai – kiekybiškai išmatuojamas tiesioginis įgyvendintos projekto veiklos rezultatas. Kiekybine rodiklio išraiška nurodoma, kas bus pasiekta įvykdžius konkrečią projekto veiklą. Prie vienos veiklos gali būti nurodoma keletas kiekybinių rodiklių, o prireikus sukuriamos naujos eilutės.
  3. Pateikiame pvz., Fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis ir jo kiekybinė išraiška:
   1. 3 dienos po 8 ak. valandas.
   2. 20 dalyvių.
   3. 20 laikiusių testą, 80 proc. išlaikiusių testą.
   4. 2 dienos, 20 dalyvių.
 15. Koks teisės aktas reglamentuoja NVO veiklą?
  1. NVO veiklą reglamentuoja Lietuvos respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas – nuoroda
 16. Kas yra Kauno miestai partneriai?
  1. Kauno miestas partneris – tai miestas, su kuriuo Kaunas yra užmezgęs partnerystės ryšius. Kauno miestas turi daugiau kaip  20 miestų – partnerių. Miestų partnerių sąrašas (peržiūrėti)
 17. Ar bus skelbiami papildomi kvietimai teikti paraiškas?
 1. Jei po pagrindinio kvietimo teikti paraiškas lieka nepaskirstytų tam tikroms sritims ir prioritetams finansuoti numatytų Savivaldybės biudžeto lėšų gali būti skelbiamas papildomas kvietimas pagal atitinkamą sritį ir prioritetus.

18. Ką reiškia Kvietimo teikti paraiškas tekto 4 punkte nurodyti pagal prioritetą planuojami pasiekti rezultatai?

 1. Kvietimo teikti paraiškas teksto 4  punkte nurodyti bendri prioritetų rezultatai, kuruos, tikimasi, pasieks visi 2018 metais konkrečiame prioritete finansuoti projektai. Pvz. Bendrosios gyventojų kultūros ugdymo srities prioriteto „Profesionaliojo meno ir kultūros prieinamumo visuomenei didinimas“ rezultatas – 50 nemokamų renginių. Tai reiškia, kad 2018 metais finansavus pagal šį prioritetą pateiktus projektus, tikimasi, kad Kauno mieste vyks ne mažiau 50 nemokamų renginių. Konkrečiame projekte Jūs turite nusimatyti tiek renginių planuojate įgyvendinti – ar 2,  ar tris ir pan.