„Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės yra mūsų kolegos ir partneriai, dirbantys tam pačiam tikslui – sprendžiant miesto bendruomenei aktualias problemas. Anksčiau vyravęs šelpimo modelis pristabdė aktyvios, sąmoningos visuomenės vystymąsi. Keisdami sistemą siekiame, jog NVO ar kitų organizacijų įgyvendinti projektai tarnautų miestui, o ne pačioms organizacijoms.“

Kauno miesto mero pavaduotoja RASA ŠNAPŠTIENĖ

„Iniciatyvos Kaunui“ – tai Kauno miesto savivaldybės inicijuojama programa, kviečianti nevyriausybines organizacijas ir miesto bendruomenes prisidėti prie Kauno problemų sprendimo, siūlant iniciatyvas ir teikiant paraiškas. Šios programos metu miestas finansuoja ne organizacijas, bet projektus, kurie sprendžia aktualias problemas ir yra orientuoti į aiškius rezultatus.

Svarbiausios vertybės, kurių laikomės įgyvendindami programą:

 • Bendradarbiavimas
 • Ekspertiškumas
 • Bendravimas
 • Bendruomeniškumas
 • Vieningumas
 • Kūrybiškumas
 • Aiškumas
 • Patikimumas
 • Veržlumas
 • Naudingumas

2019 M.KVIETIMAI PAGAL SRITIS IR PRIORITETUS

2019 m. projektų sritys ir prioritetai patvirtinti Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-696 (peržiūrėti)

KAIP TEIKTI PARAIŠKĄ

 

Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas (kvietimas sustabdytas 2019-01-04, paraiškos nebepriimamos)
 • Paraiškų teikimas: nuo 2018 m. lapkričio 29 d. iki 2019 m. sausio 4 d. (imtinai)
 • KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS: atsisiųsti
Socialinių paslaugų plėtra (kvietimas sustabdytas 2019-06-28, paraiškos nebepriimamos)
 • Paraiškų teikimas: nuo 2019 m. birželio 7 d. iki 2019 m. birželio 28 d. (imtinai)
 • PAPILDOMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS (atsisiųsti). KVIETIMAS TIK PRIORITETUI „PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ IR PASLAUGŲ TEIKIMAS BENDRUOMENEI“
 • Nebegaliojantis kvietimas, kuriam paraiškas buvo galima teikti iki 2019 m. sausio 4 d. (atsisiųsti)
Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas (kvietimas sustabdytas 2019-01-04, paraiškos nebepriimamos)
 • Paraiškų teikimas: nuo 2018 m. lapkričio 29 d. iki 2019 m. sausio 4 d. (imtinai)
 • KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS: atsisiųsti
Jaunimo įgalinimas ir vaikų užimtumas (kvietimai sustabdyti 2019-01-18, 2019-01-25, paraiškos nebepriimamos)
 • Paraiškų teikimas: nuo 2018 m. gruodžio 6 d. iki 2019 m. sausio 25 d. (imtinai) (Prioritetas Vaikų ir moksleivių užimtumo organizavimas)
 • KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS: atsisiųsti. Vaikų stovyklos programos formos šablonas (atsisiųsti)
 • Paraiškų teikimas: nuo 2018 m. gruodžio 10 d. iki 2019 m. sausio 18 d. (imtinai) (Prioritetas Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio gerinimas)
 • KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS: atsisiųsti
Paveldosaugos, investicijų ir turizmo paslaugų plėtojimas (kvietimas sustabdytas 2019-01-25, paraiškos nebepriimamos)
 • Paraiškų teikimas: nuo 2018 m. gruodžio 20 d. iki 2019 m. sausio 25 d. (imtinai)
 • KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS: atsisiųsti

FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

PROJEKTO KELIAS


1. KVIETIMAI

Skelbiami kvietimai organizacijoms siūlyti iniciatyvas ir teikti projektus pagal kiekvienais metais patvirtinamas projektų sritis ir prioritetus.

2. VERTINIMO ETAPAI


I ETAPAS. ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES IR TINKAMUMO VERTINIMAS:

Tikrinama, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai. Vertinant tinkamumą taip pat tikrinama projekto tikslų, veiklų, išlaidų atitiktis Kvietime skelbiamiems reikalavimams ir projekto kokybė – tikslų, veiklų, lėšų loginis ryšys, administraciniai pajėgumai, turimi ištekliai, veiklų planas ir jo įgyvendinimo terminai.


II ETAPAS. NAUDINGUMO VERTINIMAS:

Paraiškos, sėkmingai praėjusios I etapo vertinimą, perduodamos ekspertams, kurie pagal prioritetines sritis atlieka ekspertinį vertinimą.


3. KOMISIJA:

Savivaldybės administracijos direktoriui teikia rekomendacijas dėl lėšų skyrimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ projektams įgyvendinti, remdamasi administracinės atitikties ir tinkamumo bei ekspertų vertinimo išvadomis.


4. SPRENDIMAS FINANSUOTI:

Direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas.


5. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS:

Su pareiškėju sudaroma Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis.


6. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA

Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projekte numatytų tikslų bei rezultatų. Savivaldybė projektų kontrolę vykdo veiklų įgyvendinimo metu ir vienerius metus po galutinės ataskaitos pateikimo.


7. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA:

Viso proceso metu pareiškėjams konsultacijas ir metodinę pagalbą žodžiu, elektroninėmis priemonėmis ir per metodinius seminarus teikia Savivaldybės specialistai.

 

KAIP TEIKTI PARAIŠKĄ

 

Kaip pateikti  paraišką?

Jei paraiška su pridedamais dokumentais teikiama elektroniniu būdu adresu https://iniciatyvos.kaunas.lt, pareiškėjas užpildo paraiškos formą (Excel formatu), pasirašo pareiškėjo deklaraciją ir kartu su pridedamais dokumentais PDF formatu įkelia į sistemą.

INSTRUKCIJA KAIP TEIKTI PARAIŠKĄ EL. BŪDU:  Teikiant projekto paraišką per elektroninę sistemą, labai svarbu atsiminti, jog paraiškos gali būti teikiamos iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 12.00 val. nakties. Pareiškėjas atsako už projekto paraiškos pateikimą laiku, o paraiškos pateiktos po laiko yra nevertinamos.  ATSISIŲSTI INSTRUKCIJĄ

KAIP TEIKTI PARAIŠKĄ

PROJEKTO PARAIŠKOS FORMA IR VERTINIMO KRITERIJAI

Programos „Iniciatyvos Kaunui“ projekto finansavimo paraiška (Excel formatu) atsisiųsti
Pavyzdinė įstaigos vadovo įgaliojimo teikti paraišką įsakymo forma (jeigu paraišką teikia ne įstaigos vadovas) atsisiųsti
Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo lapas atsisiųsti
Naudingumo vertinimo lapas atsisiųsti

 

Kur kreiptis?

Paraiškos priimamos pagal Kvietimuose teikti paraiškas nustatytus terminus.

Popierinės paraiškos priimamos Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (Laisvės al. 94, 6 darbo vietoje). Darbo laikas: I – IV ( 8.00 – 17.00); V ( 8.00 – 15.45).

Paraiškų teikimo terminai

Sritis Galutinis paraiškų teikimo terminas Informacinis seminaras Registracijos anketa Seminaro medžiaga
Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas 2019 m. sausio 4 d. 2018 m. gruodžio 10 d. 15:00 val. Registracija atsisiųsti
Socialinių paslaugų plėtra

2019 m. birželio 28 d. (papildomas kvietimas)

2019 m. sausio 4 d.

 

2018 m. gruodžio 11 d. 15:00 val.

 

Registracija

 

atsisiųsti

Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas 2019 m. sausio 4 d. 2018 m. gruodžio 10 d. 15:00 val. Registracija atsisiųsti
Jaunimo įgalinimo ir vaikų užimtumo srities prioritetas Vaikų ir moksleivių užimtumo organizavimas 2019 m. sausio 25 d. 2018 m. gruodžio 18 d. 15:00 val. Registracija atsisiųsti
Jaunimo įgalinimo ir vaikų užimtumo srities prioritetas Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio gerinimas 2019 m. sausio 18 d. 2018 m. gruodžio 18 d. 15:00 val. Registracija atsisiųsti
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas Kvietimas nebus skelbiamas
Paveldosaugos, investicijų ir turizmo paslaugų plėtojimas 2019 m. sausio 25 d.

REZULTATAI IR STATISTIKA

2019 METAI

Sritis Galutinis paraiškų teikimo terminas Gautos ir užregistruotos projektų paraiškos Atmetamų po administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo projektų paraiškos Finansuoti projektai  Nefinansuoti projektai
Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas  2019 m. sausio 4 d. (imtinai) 15:00 val. Peržiūrėti Peržiūrėti Peržiūrėti Peržiūrėti
Socialinių paslaugų plėtra

2019 m. birželio 28 d. (imtinai) 15:00 val.

2019 m. sausio 4 d. (imtinai) 15:00 val.

Peržiūrėti

Peržiūrėti

Peržiūrėti

Peržiūrėti

Peržiūrėti

Peržiūrėti

Peržiūrėti

Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas 2019 m. sausio 4 d. (imtinai) 15:00 val. Peržiūrėti Peržiūrėti Peržiūrėti Peržiūrėti
Jaunimo įgalinimo ir vaikų užimtumo srities prioritetas Vaikų ir moksleivių užimtumo organizavimas 2019 m. sausio 25 d. (imtinai) 15:00 val. Peržiūrėti Peržiūrėti Peržiūrėti Peržiūrėti
Jaunimo įgalinimas ir vaikų užimtumas Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio gerinimas 2019 m. sausio 18 d. (imtinai) 15:00 val. Peržiūrėti Peržiūrėti Peržiūrėti Peržiūrėti
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas
Paveldosaugos, investicijų ir turizmo paslaugų plėtojimas 2019 m. sausio 25 d. (imtinai) 15:00 val. Peržiūrėti Peržiūrėti Peržiūrėti

 

INFORMACIJĄ IR VISUS DOKUMENTUS, SUSIJUSIUS  SU 2018 M. PROGRAMOS „INICIATYVOS KAUNUI“ ĮGYVENDINIMU RASITE paspaudę čia 

INFORMACIJĄ IR VISUS DOKUMENTUS, SUSIJUSIUS  SU 2017 M. PROGRAMOS „INICIATYVOS KAUNUI“ ĮGYVENDINIMU RASITE paspaudę čia 

INFORMACIJĄ APIE 2016 M. PROGRAMOS „INICIATYVOS KAUNUI“ ĮGYVENDINIMĄ RASITE paspaudę čia.

PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

1. Pasirašykite sutartį

Ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo pranešimo apie finansavimo skyrimą dienos su pareiškėjais sudaromos sutartys. Jeigu pareiškėjas per nustatytą laiką nepasirašo sutarties arba raštu neinformuoja Savivaldybės, kad dėl pateisinamų priežasčių negali pasirašyti sutarties ir nepaprašo termino pratęsti, laikoma, kad jis atsisako skirto finansavimo. Pasirašę sutartį Jūs tampate projekto vykdytoju.

2. Įgyvendinkite projektą

Sėkmingam projekto įgyvendinimui svarbiausia tinkamai vykdyti veiklas, pasiekti numatytus rezultatus ir už juos atsiskaityti. Projekto įgyvendinimo eigoje, projektų vykdytojų bus prašoma pateikti su projekto veiklomis susijusią informaciją bei galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

3. Viešinkite projekto rezultatus

Informuokite projekto tikslines grupes ir visuomenę, apie projekto rezultatus, naudą ir sukurtą pridėtinę vertę. Viešinant vykdomą Projektą naudoti Kauno miesto savivaldybės logotipą ir (arba) logotipą „Iniciatyvos Kaunui“ visuose su Projektu susijusiuose naudojamuose dokumentuose, leidiniuose, per renginius ir (arba) nurodyti finansavimo šaltinį – Kauno miesto savivaldybę.

4. DUOMENŲ APSAUGA

Nuo 2018 m. gegužės 25 dienos įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679. Vadovaujantis šiuo reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu projektų vykdytojai turi užtikrinti projekto dalyvių asmens duomenų apsaugą.

Atmintinė projekto, finansuojamo pagal programą „Iniciatyvos Kaunui,“ veiklų dalyviui apie asmens duomenų tvarkymą (atsisiųsti):

1. Rekomendacinė projekto dalyvio susitikimo dėl asmens duomenų tvarkymo forma (atsisiųsti)

2. Rekomendacinė projekto dalyvio atstovo (sudaromas tarp projekto vykdytojo ir projekto dalyvio atstovo (kai dalyvis- vaikas iki 16 )) sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo forma (atsisiųsti)

 

 

SUTARTIS IR KITI DOKUMENTAI

Sutartis su projektų vykdytojais  atsisiųsti (word forma)
Sąmatos forma atsisiųsti (word formatas) atsisiųsti (Excel forma)
Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis su projekto partneriais atsisiųsti (word forma)
Biudžeto lėšų panaudojimo ir projekto vertinimo kriterijų įvykdymo (ketvirčio/metų) ataskaita atsisiųsti (word formatas) atsisiųsti (Excel forma)
Buhalterinių apskaitos dokumentų (ketvirčio/metų) suvestinė atsisiųsti (word forma) atsisiųsti (Excel forma)
Projekto įgyvendinimo metinė ataskaita atsisiųsti (word forma)

VIEŠINIMAS

KAUNAS LOGO nuoroda
KAUNAS LOGO – CMYK formatu nuoroda
INICIATYVOS LOGO VERTIKALUS (png. formatu) atsisiųsti
INICIATYVOS LOGO HORIZONTALUS (png. formatu) atsisiųsti
KAUNAS AUGA firminio stiliaus ženklo naudojimo taisykles rasite nuoroda

INFORMACIJĄ SUTARTIES PASIRAŠYMO, SĄMATŲ IR ATASKAITŲ PILDYMO KLAUSIMAIS TEIKIA:

Prioritetas „Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio gerinimas“ Plėtros programų ir investicijų skyrius Vyriausiasis specialistas Justinas Juškevičius,
Prioritetas „Vaikų ir moksleivių užimtumo organizavimas“ Švietimo skyrius Vyriausioji specialistė Jurgita Česnulevičienė, jurgita.cesnuleviciene@kaunas.lt, tel. (8 37) 34 59 40
Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas Kultūros skyrius Vyriausioji specialistė Aušra Kriaučiūnaitė-Partikienė, ausra.partikiene@kaunas.lt, tel. (8 37) 20 76 61
Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas Sporto skyrius Vyriausioji specialistė Jurga Navickienė, jurga.navickiene@kaunas.lt, tel. (8 37) 73 35 16
Socialinių paslaugų plėtra Socialinių paslaugų skyrius

PAPILDOMAS KVIETIMAS:

poskyrio vedėja Giedrė Vareikienė, giedre.vareikiene@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 49 01;

vyriausiosios specialistė Jurgita Brazytė, el. p. jurgita.brazyte@kaunas.lt, tel. (8 37 ) 42 48 75;

NEGALIOJANTIS KVIETIMAS:

Vyriausioji specialistė Jovita Mikalonienė, el. p. jovita.mikaloniene@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 38 15;

Vyriausioji specialistė Eglė Jaudegienė, el. p. egle.jaudegiene@kaunas.lt, tel. (8 37 ) 42 56 25;

Vyriausioji specialistė Rima Levulytė,
el. p. rima.levulyte@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 38 15;

Vyriausioji specialistė Evelina Eidukaitė, el. p. evelina.eidukaite@kaunas.lt, tel. (8 37) 20 70 65;

Vyriausioji specialistė Vilija Zakarauskienė, el. p. vilija.zakarauskiene@kaunas.lt, tel. (8 37) 20 98 21;

Vyriausioji specialistė Erika Mockienė, el. p. erika.mockiene@kaunas.lt, tel. (8 37) 20 70 65;

Vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo (savivaldybės gydytojo) funkcijas, Renata Kudukytė-Gasperė, el. p. renata.kudukyte-gaspere@kaunas.lt, tel.  (8 37) 42 45 76;

Vyriausioji specialistė Daiva Kuzminienė, el. p. daiva.kuzminiene@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 42 08;

Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas —– ———–
Paveldosaugos, investicijų ir turizmo paslaugų plėtojimas Kultūros paveldo, Miesto planavimo ir architektūros, Plėtros programų ir investicijų skyriai

Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas, el. p. saulius.rimas@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 42 05;

Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė Žana Grumuldytė, el. p. zana.grumuldyte@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 43 86;

Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistė Evelina Revuckaitė, el. p. evelina.revuckaite@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 29 14;

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

Projektų vertinimo procesai

Pasibaigus kvietimo teikti paraiškas laikui, pradedamas paraiškų vertinimas. Paraiškas vertina vertintojai – Kauno miesto savivaldybės darbuotojai ir pasitelkti ekspertai.

Kaip vertinamos paraiškos?

Paraiškų vertinimas susideda iš dviejų dalių:
I etapas. Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimas
II etapas. Naudingumo vertinimas

Projekto vertinimo dalių detalizavimas

Administracinės atitikties vertinimo metu tikrinama, ar projekto paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama reikiama informacija ir prašomi dokumentai. Vertinant tinkamumą taip pat tikrinama projekto tikslų, veiklų, išlaidų atitiktis Kvietime skelbiamiems reikalavimams ir projekto kokybė – tikslų, veiklų, lėšų loginis ryšys, administraciniai pajėgumai, turimi ištekliai, veiklų planas ir jo įgyvendinimo terminai.

Projektų naudingumo vertinimą atlieka ekspertai, kurie atrenkami viešųjų pirkimų būdu. Kiekvieną projekto paraišką vertina vienas ekspertas, skirdamas balus pagal projektų naudingumo lape nurodytus kriterijus ir suformuluodamas rekomendacinę išvadą apie projekto naudingumą.

Vertinimo kriterijai

Gauta ir užregistruota projekto paraiška vertinama pagal administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo ir naudingumo lapuose nurodytus kriterijus.

Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo kriterijai (atsisiųsti)

Naudingumo vertinimo kriterijai (atsisiųsti)

SVARBI INFORMACIJA

Projektų paraiškų vertinimo procesas nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos iki jų vertinimo ataskaitos pateikimo Komisijai negali būti ilgesnis nei 60 kalendorinių dienų
Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai ir informacija, Savivaldybės darbuotojas (vertintojas) turi teisę paprašyti pareiškėjo per 3 darbo dienas pateikti trūkstamą informaciją ir dokumentus.
Didžiausia bendra galima projekto administracinės atitikties ir tinkamumo bei naudingumo vertinimo balų suma – 100 balų.
Projektų paraiškų, atmestų atlikus administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą, sąrašas skelbiamas interneto svetainėje iniciatyvos.kaunas.lt skiltyje REZULTATAI.

AKTUALŪS DOKUMENTAI

Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programa „Iniciatyvos Kaunui“ patvirtinta T-563 atsisiųsti
2019 m. projektų sritys ir prioritetai patvirtinti Kauno miesto tarybos sprendimu atsisiųsti
Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ įgyvendinimo tvarkos aprašas atsisiųsti
Strateginiai miesto planai peržiūrėti
Kauno miestų – partnerių sąrašas peržiūrėti

PROJEKTO PARAIŠKOS FORMA IR VERTINIMO KRITERIJAI

Programos „Iniciatyvos Kaunui“ projekto finansavimo paraiška (Excel formatu) atsisiųsti
Įgaliojimo pavyzdinė forma (jeigu projektą teikia ne įstaigos vadovas) atsisiųsti
Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo lapas atsisiųsti
Naudingumo vertinimo lapas atsisiųsti

Sutartis su projektų vykdytojais + PRIEDAI:

Sutartis su projektų vykdytojais atsisiųsti (Word forma)
Sąmatos forma atsisiųsti (Word forma) atsisiųsti (Excel forma)
Pavyzdinė jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis su projekto partneriais atsisiųsti (Wod forma)
Biudžeto lėšų panaudojimo (ketvirtinė/metinė) ataskaita atsisiųsti (Word forma) atsisiųsti (Excel forma)
Buhalterinių apskaitos dokumentų (ketvirtinė/metinė) suvestinė atssiųsti(Word forma) atsisiųsti (Excel forma)
Projekto įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų įvykdymo metinė ataskaita atsisiųsti (Word forma)

 

KONSULTACIJOS IR METODINĖ PAGALBA

Informaciniai seminarai:

Sritis Galutinis paraiškų teikimo terminas Informacinis seminaras Registracijos anketa Seminaro medžiaga
Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas 2019 m. sausio 4 d. 2018 m. gruodžio 10 d. 15:00 val. Registracija atsisiųsti
Socialinių paslaugų plėtra

2019 m. birželio 28 d. (papildomas kvietimas)

2019 m. sausio 4 d.

 

2018 m. gruodžio 11 d. 15:00 val.

 

Registracija

 

atsisiųsti

Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas 2019 m. sausio 4 d. 2018 m. gruodžio 10 d. 15:00 val. Registracija atsisiųsti
Jaunimo įgalinimo ir vaikų užimtumo srities prioritetas Vaikų ir moksleivių užimtumo organizavimas 2019 m. sausio 25 d. 2018 m. gruodžio 18 d. 15:00 val. Registracija atsisiųsti
Jaunimo įgalinimo ir vaikų užimtumo srities prioritetas „Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio gerinimas“ 2019 m. sausio 18 d. 2018 m. gruodžio 18 d. 15:00 val. Registracija atsisiųsti
Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas
Paveldosaugos, investicijų ir turizmo paslaugų plėtojimas 2019 m. sausio 25 d.

 

Konsultacijas dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės Plėtros programų ir investicijų skyriaus darbuotojai:

Specialistė Evelina Revuckaitė, el. p. iniciatyvos@kaunas.lt,  tel. (8 37) 42 29 14

Specialistė Greta Jorudaitė, el. p. iniciatyvos@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 35 39

 

Konsultacijas dėl projektų paraiškų turinio (planuojamų veiklų atitikimo prioritetams, reikalavimų pareiškėjams ir pan.) teikia Kauno miesto savivaldybės administracijos, atitinkamą sritį kuruojantis, padalinys:

Prioritetas „Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio gerinimas“ Plėtros programų ir investicijų skyrius Plėtros programų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Justinas Juškevičius, tel.
Prioritetas „Vaikų ir moksleivių užimtumo organizavimas“ Švietimo skyrius Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Česnulevičienė, tel. (8 37) 34 59 40, el. p. jurgita.cesnuleviciene@kaunas.lt
Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas Kultūros skyrius Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Kriaučiūnaitė-Partikienė, tel. (8 37) 20 76 61,
Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas Sporto skyrius Sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Navickienė, tel. (8 37) 73 35 16, el. p. jurga.navickiene@kaunas.lt
Socialinių paslaugų plėtra Socialinių paslaugų skyrius

PAPILDOMAS KVIETIMAS:

dėl 2.2. kvietimo papunktyje nurodytos veiklos – Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugų šeimai ir vaikui poskyrio vedėja Giedrė Vareikienė, tel. (8 37) 42 49 01, giedre.vareikiene@kaunas.lt ir Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugų šeimai ir vaikui poskyrio vyriausiosios specialistė Jurgita Brazytė, el. p. jurgita.brazyte@kaunas.lt, tel. (8 37 ) 42 48 75;

NEBEGALIOJANTIS KVIETIMAS:

dėl 2.1.1 kvietimo papunktyje nurodytos veiklos – Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugų šeimai ir vaikui poskyrio vyriausiosios specialistės Jovita Mikalonienė, tel. (8 37) 42 38 15, el. p. jovita.mikaloniene@kaunas.lt, ir Eglė Jaudegienė, tel. (8 37 ) 42 56 25, el. p. egle.jaudegiene@kaunas.lt;

dėl 2.2.1 ir 2.2.2 kvietimo papunkčiuose nurodytų veiklų – Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiosios specialistės Rima Levulytė,
tel. (8 37) 42 38 15, el. p. rima.levulyte@kaunas.lt, ir Evelina Eidukaitė, tel. (8 37) 20 70 65, el. p. evelina.eidukaite@kaunas.lt;

dėl 2.2.3 kvietimo papunktyje nurodytos veiklos – Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiosios specialistės Vilija Zakarauskienė, tel. (8 37) 20 98 21, el. p. vilija.zakarauskiene@kaunas.lt, ir Erika Mockienė, tel. (8 37) 20 70 65, el. p. erika.mockiene@kaunas.lt;

dėl 2.2.4 kvietimo papunktyje nurodytos veiklos – Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo (savivaldybės gydytojo) funkcijas, Renata Kudukytė-Gasperė,       tel.  (8 37) 42 45 76, el. p. renata.kudukyte-gaspere@kaunas.lt, ir vyriausioji specialistė Daiva Kuzminienė, tel. (8 37) 42 42 08, el. p. daiva.kuzminiene@kaunas.lt;

dėl 2.2.5 kvietimo papunktyje nurodytos veiklos – Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Rima Levulytė, tel. (8 37) 42 38 15, el. p. rima.levulyte@kaunas.lt, ir Paslaugų šeimai ir vaikui poskyrio vyriausioji specialistė Jovita Mikalonienė, tel. (8 37) 42 38 15, el. p. jovita.mikaloniene@kaunas.lt.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas Plėtros programų ir investicijų skyrius
Paveldosaugos, investicijų ir urbanistinio įvaizdžio gerinimas Kultūros paveldo, Miesto planavimo ir architektūros, Plėtros programų ir investicijų skyriai

pagal prioritetą „Kultūros paveldo objektų išsaugojimas“ – Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas, tel. (8 37) 42 42 05, el. p. saulius.rimas@kaunas.lt;

pagal prioritetą „Miesto architektūrinės ir urbanistinės kokybės gerinimas“ – Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė Žana Grumuldytė, tel. (8 37) 42 43 86, el. p. zana.grumuldyte@kaunas.lt;

pagal prioritetą „Miesto investicinio patrauklumo didinimas, atvykstamojo ir vietinio turizmo skatinimas“ – Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistė Evelina Revuckaitė, tel. (8 37) 42 29 14, el. p. evelina.revuckaite@kaunas.lt;

2019 m. D.U.K.

 1. Kas yra Srities ir prioriteto pavadinimai ir kaip juos užrašyti ant voko, jei paraiška ir jos priedai teikiami raštu?
  1. Srities ir prioriteto pavadinimai įrašomi pagal Kvietime teikti paraiškas nurodytą informaciją, pvz. Srities pavadinimas – bendrosios gyventojų kultūros ugdymas, prioritetas – Profesionaliojo meno ir kultūros prieinamumo visuomenei didinimas. Kvietimuose teikti paraiškas pagal tam tikrą sritį yra nurodyti konkretūs prioritetai.
 2. Kas gali teikti paraiškas?
  1. Pareiškėjas – juridinis asmuo, planuojantis įgyvendinti projektą ir gauti finansavimą projektui įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto. Tačiau būtina atkreipti dėmesį į Kvietimuose esančią informaciją, kuri atskirais atvejais patikslina reikalavimus pareiškėjams, finansuojamas veiklas ir specialiuosius reikalavimus projektams.
  2. SVARBU: Fiziniai asmenys projektų paraiškų teikti negali.
 3. Koks yra Projekto įgyvendinimo laikotarpis?
  1. Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra šie kalendoriniai metai, t. y. iki 2019 m. gruodžio 31 d.
 4. Kas yra tinkama partnerystė?
  1. Partneris – tai juridinis (-iai) asmuo (asmenys), atitinkantis Kvietimuose teikti paraiškas nustatytus reikalavimus, turintis patirties šios srities projektuose, yra vykdęs tokių pačių ar panašių veiklų, turi pakankamai žmogiškųjų ir finansinių resursų ir pagal partnerystės deklaraciją prisidės prie Projekto įgyvendinimo. Projekte turi būti:
   1. numatytas aiškus projekto rizikos, mokslinės patirties  („know how“), išlaidų ir naudos pasidalijimas;
   2. Projekto tikslai ir rezultatai turės įtakos visiems projekto partneriams;
   3. Dalyvavimas projekte palaiko ir kelia kiekvieno partnerio kvalifikaciją bei gilina žinias, kurios neapsiriboja tik projekto rezultatais, bet suteikia galimybes įgyti naujų įgūdžių ir patirties.

   Bendradarbiavimas yra naudingas visiems partneriams, bendradarbiaujant kyla partnerių kvalifikacija, visapusiškai apsikeičiama žiniomis. Partneris negali būti organizacija, kuri projekto įgyvendinimo eigoje teikia (parduoda) paslaugas pareiškėjui. Siekiant užtikrinti sklandų projekto vykdytojo ir partnerių bendradarbiavimą, naudinga prieš pasirašant projekto finansavimo sutartį su partneriu turi būti pasirašyta Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

  2. Pagrindiniam koordinuojančiam partneriui tenka didžiausia atsakomybė užtikrinti sklandžią partnerystę bei tinkamą veiklų įgyvendinimą. Tai apima diskusijų inicijavimą tarp partnerių, jų įtraukimą.
 5. Ar projekto partneriu gali būti biudžetinė įstaiga?
  1. Projekto partnerio juridinis (-iai) asmuo (asmenys), atitinkantis Kvietimuose teikti paraiškas nustatytus reikalavimus.
 6. Kur pristatyti popierines paraiškas?
  1. Popierinės paraiškos priimamos Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (Laisvės al. 94, 6 darbo vietoje). Darbo laikas: I – IV ( 8.00 – 17.00); V ( 8.00 – 15.45).
 7. Ar yra nustatytos kokios nors maksimalios finansavimo „lubos“?
  1. Finansavimo sąlygos yra apibrėžtos Kvietimuose teikti paraiškas.
 8. Kokioms veiklos išlaidoms priskirti specialistų darbo užmokestį ?
  1. Jeigu darbo užmokestis mokamas už projekto vykdomas veiklas, tai šios išlaidos turi būti priskiriamos prie projekto vykdymo išlaidų, o jeigu darbo užmokestis mokamas už projekto administravimą – išlaidos priskiriamos prie administravimo išlaidų.
 9. Kokioms veiklos išlaidoms priskirti patalpų nuomos išlaidas?
  1. Jeigu patalpos nuomojamos projekto vykdomoms veikloms įgyvendinti – tai prie projekto vykdymo išlaidų, o jei naudojamos projekto administravimui – priskiriama prie administravimo išlaidų.
 10. Ar gali vienas pareiškėjas (vienas juridinis asmuo) teikti paraiškas ne pagal vieną prioritetą?
  1. Tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną projekto paraišką pagal vieną atitinkamos sritis prioritetą. Jei tas paras pareiškėjas teikia daugiau nei vieną projekto paraišką pagal tą patį prioritetą, kitos vėliau registruotos jo projektų paraiškos yra atmetamos ir neperduodamos administracinei atitikčiai ir tinkamumui vertinti.
 11. Pagal kokį įkainį skaičiuoti savanorių darbą?
  1. Turi būti naudojamas 2019 m. minimalus valandinis darbo užmokestis Lietuvoje, t.y.– 3,39 euro arba minimalioji mėnesinė alga – 555 eurų
 12. Ar nuosavos lėšos galėtų būti veiklų vykdymo patalpos, kurias suteikia projekto partneris neatlygintinai? Kaip skaičiuoti šio indėlio vertę?
  1. Taip, gali jei partneris yra tinkamas. Vertę rekomenduotina skaičiuoti pagal realius patalpų išlaikymo kaštus.
 13. Ką nurodyti projekto santraukoje?
  1. Aiškiai apibūdinkite problemą, kurią siekiate spręsti Projektu, pagrįskite jos sprendimo svarbą, paaiškinkite problemos ryšį su Prioritetu.
  2. Apibūdinkite Projekto poveikį Prioritetui, Jūsų organizacijai, Kauno miestui. Apibūdinkite planuojamų projekto rezultatų poveikį bei kaip jie galės būti panaudojami, siekiant užtikrinti ilgalaikę Projekto išliekamąją vertę.
  3. Aprašykite kaip projekto problema paveikia projekto tikslines grupes, kokie yra tikslinių grupių poreikiai.
  4. Aprašykite kaip projektas atitinka Kvietime teikti paraiškas numatytus privalomus kriterijus.
  5. Išlaikykite nuoseklią vidinę projekto logiką, t. y.:
   1. projekto uždaviniai turi įgyvendinti nustatytus tikslus;
   2. projekto veiklos turi sudaryti prielaidas pasiekti projekto uždavinius;
   3. projekto rezultatai turi būti projekto veiklų padarinys.
 14. Kas yra Projekto veikla, Veiklos aprašymas, Fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis ir jo kiekybinė išraiška?
  1. Nurodomos projekto veiklos, kuriomis įgyvendinamas projektas. Projekto veikla turi konkretų įgyvendinimo laikotarpį ir išlaidas (biudžetą). Kiekviena veikla nurodoma atskiroje eilutėje. Pvz. Projekto veikla – Paskaitų ciklas „Savanorystė veža“. Veiklos aprašymas – įgyvendinant šią veiklą bus organizuojami mokymai savanoriams, kurie dirbs prie projektų veiklų. Mokymų metu savanoriai mokysis dirbti komandoje, susipažins vieni su kitais, susipažins su savanorių atsakomybės, kurios numatytos įgyvendinant projektą ir t.t. Norintys tapti savanoriais galės registruotis internetu, pildydami registracijos anketą. Fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis ir jo kiekybinė išraiška – 30 savanorių, 2 mokymai po 2 dienas (32 ak. val.)
  2. Nurodomas veiklos rezultato rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas. Rezultato rodikliai – kiekybiškai išmatuojamas tiesioginis įgyvendintos projekto veiklos rezultatas. Kiekybine rodiklio išraiška nurodoma, kas bus pasiekta įvykdžius konkrečią projekto veiklą. Prie vienos veiklos gali būti nurodoma keletas kiekybinių rodiklių, o prireikus sukuriamos naujos eilutės.
  3. Pateikiame pvz., Fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis ir jo kiekybinė išraiška:
   1. 3 dienos po 8 ak. valandas.
   2. 20 dalyvių.
   3. 20 laikiusių testą, 80 proc. išlaikiusių testą.
   4. 2 dienos, 20 dalyvių.
 15. Koks teisės aktas reglamentuoja NVO veiklą?
  1. NVO veiklą reglamentuoja Lietuvos respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas – nuoroda
 16. Kas yra Kauno miestai partneriai?
  1. Kauno miestas partneris – tai miestas, su kuriuo Kaunas yra užmezgęs partnerystės ryšius. Kauno miestas turi daugiau kaip  20 miestų – partnerių. Miestų partnerių sąrašas (peržiūrėti)
 17. Ar bus skelbiami papildomi kvietimai teikti paraiškas?
  1. Jei po pagrindinio kvietimo teikti paraiškas lieka nepaskirstytų tam tikroms sritims ir prioritetams finansuoti numatytų Savivaldybės biudžeto lėšų gali būti skelbiamas papildomas kvietimas pagal atitinkamą sritį ir prioritetus.
 18. Ką reiškia Kvietimo teikti paraiškas tekto 4 punkte nurodyti pagal prioritetą planuojami pasiekti rezultatai?
  1. Kvietimo teikti paraiškas teksto 4  punkte nurodyti bendri prioritetų rezultatai, kuruos, tikimasi, pasieks visi 2018 metais konkrečiame prioritete finansuoti projektai. Pvz. Bendrosios gyventojų kultūros ugdymo srities prioriteto „Profesionaliojo meno ir kultūros prieinamumo visuomenei didinimas“ rezultatas – 50 nemokamų renginių. Tai reiškia, kad 2018 metais finansavus pagal šį prioritetą pateiktus projektus, tikimasi, kad Kauno mieste vyks ne mažiau 50 nemokamų renginių. Konkrečiame projekte Jūs turite nusimatyti tiek renginių planuojate įgyvendinti – ar 2,  ar tris ir pan.

 

NAUJIENOS

Startuoja Socialinių paslaugų plėtro srities prioriteto „Prevencinių priemonių ir paslaugų teikimas bendruomenėje“ papildomas paraiškų teikimas. Daugiau informacijos skiltyje AKTUALŪS KVIETIMAI