„Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės yra mūsų kolegos ir partneriai, dirbantys tam pačiam tikslui – sprendžiant miesto bendruomenei aktualias problemas. Anksčiau vyravęs šelpimo modelis pristabdė aktyvios, sąmoningos visuomenės vystymąsi. Keisdami sistemą siekiame, jog NVO ar kitų organizacijų įgyvendinti projektai tarnautų miestui, o ne pačioms organizacijoms.“

Kauno miesto mero pavaduotoja RASA ŠNAPŠTIENĖ

„Iniciatyvos Kaunui” – tai Kauno miesto savivaldybės inicijuojama programa, kviečianti nevyriausybines organizacijas ir miesto bendruomenes prisidėti prie Kauno problemų sprendimo, siūlant iniciatyvas ir teikiant paraiškas. Šios programos metu miestas finansuoja ne organizacijas, bet projektus, kurie sprendžia aktualias problemas ir yra orientuoti į aiškius rezultatus.

Svarbiausios vertybės, kurių laikomės įgyvendindami programą:

 • Bendradarbiavimas
 • Ekspertiškumas
 • Bendravimas
 • Bendruomeniškumas
 • Vieningumas
 • Kūrybiškumas
 • Aiškumas
 • Patikimumas
 • Veržlumas
 • Naudingumas

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/iniciatyvos/wp-content/themes/iniciatyvos/page-testas-2017.php on line 98

KVIETIMAI PAGAL SRITIS IR PRIORITETUS

2017 m. projektų sritys ir prioritetai patvirtinti Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-542 (atsisiųsti)

Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas (skelbiamas papildomas kvietimas teikti paraiškas iki 2017-07-28)
 • Etnotradicijų tęstinumas ir daugiakultūrio dialogo stiprinimas (atsisiųsti)
 • PAPILDOMAS KVIETIMAS TIK ŠIAM PRIORITETUI. Profesionaliojo meno ir kultūros prieinamumo visuomenei didinimas (atsisiųsti)
 • Naujų kultūros paslaugų ir produktų sukūrimas, įtraukiant miesto bendruomenę (atsisiųsti)
 • Kultūrinės įtraukties rengiantis paminėti Lietuvos valstybės šimtmetį (2018 m.) skatinimas (atsisiųsti)
 • Paraiškų teikimas: nuo 2017-02-03 iki 2017-02-28
Miesto įvaizdžio stiprinimas (kvietimas sustabdytas 2017-06-12, paraiškos nebepriimamos)
 • PAPILDOMAS KVIETIMAS. Kauno, kaip sporto miesto, įvaizdžio gerinimas. Paraiškos priimamos iki 2017-06-12 (atsisiųsti)
 • Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio stiprinimas.  (atsisiųsti)
 • Tarptautiniai tęstiniai miesto įvaizdį formuojantys renginiai (atsisiųsti)
 • Paraiškų teikimas: nuo 2016-12-29 iki 2017-01-23
Visuomenės sveikatos stiprinimas (kvietimas sustabdytas 2017-06-06, paraiškos nebepriimamos)
 • PAPILDOMAS KVIETIMAS. Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas. Paraiškos priimamos iki 2017-06-06 (atsisiųsti)
 • Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija (atsisiųsti)
 • Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas ir sutrikimų profilaktika (atsisiųsti)
 • Paraiškų teikimas: nuo 2016-12-29 iki 2017-01-23
NVO ir miesto bendruomenės įgalinimas (kvietimas sustabdytas 2017-02-20, paraiškos nebepriimamos)
 • Nevyriausybinių organizacijų gebėjimų ir darbuotojų kompetencijų stiprinimas, organizacinė parama, partnerystės ir tinklaveikos skatinimas (atsisiųsti)
 • Miesto bendruomenės, ypač jaunimo, savanorystės ir socialinio verslumo skatinimas (atsisiųsti)
 • Paraiškų teikimas: nuo 2017-01-25 iki 2017-02-20
Socialinių paslaugų plėtra (kvietimas sustabdytas 2017-02-20, paraiškos nebepriimamos)
 • Naujų socialinių paslaugų Kauno miesto gyventojams kūrimas, panaudojant socialines inovacijas (atsisiųsti)
 • Naujų socialinių paslaugų neįgaliems vaikams ir suaugusiems asmenims ir jų šeimoms kūrimas (atsisiųsti)
 • Naujų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims kūrimas (atsisiųsti)
 • Suaugusių asmenų socialinė ir darbinė reabilitacija, emocinė pagalba šiems asmenims (atsisiųsti)
 • Paraiškų teikimas: nuo 2017-01-25 iki 2017-02-20
Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas (kvietimas sustabdytas 2017-02-06, paraiškos nebepriimamos)
 • Sporto organizacijų indėlio į vaikų ir jaunimo ugdymą, užimtumą per sportą, įvairių sporto šakų plėtrą skatinimas (atsisiųsti)
 • Fizinio aktyvumo veiklų plėtra, įtraukiant miesto bendruomenę (atsisiųsti)
 • Įvairaus lygio sporto renginių organizavimas (atsisiųsti)
 • Paraiškų teikimas: nuo 2017-01-13 iki 2017-02-06
Aplinkosauginis švietimas (kvietimas sustabdytas 2017-01-23, paraiškos nebepriimamos)
 • Aplinkosauginio sąmoningumo ugdymas (atsisiųsti)
 • Tarptautinių aplinkosauginių iniciatyvų įgyvendinimas mieste (atsisiųsti)
 • Paraiškų teikimas: nuo 2016-12-29 iki 2017-01-23

FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

PROJEKTO KELIAS


1. KVIETIMAI

Skelbiami kvietimai organizacijoms siūlyti iniciatyvas ir teikti projektus pagal kiekvienais metais patvirtinamas projektų sritis ir prioritetus.

2. VERTINIMO ETAPAI


I ETAPAS. ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES IR TINKAMUMO VERTINIMAS:

Tikrinama, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai.


II ETAPAS. NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMAS:

Paraiškos, sėkmingai praėjusios I etapo vertinimą, perduodamos ekspertams, kurie pagal prioritetines sritis atlieka ekspertinį vertinimą.


3. KOMISIJA:

Savivaldybės administracijos direktoriui teikia rekomendacijas dėl lėšų skyrimo viešųjų paslaugų teikimo projektams, remdamasi ekspertų vertinimo išvadomis.


4. SPRENDIMAS FINANSUOTI:

Direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas.


5. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS:

Su pareiškėju sudaroma Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis.


6. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA

Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projekte numatytų tikslų bei rezultatų. Savivaldybė projektų kontrolę vykdo veiklų įgyvendinimo metu ir vienerius metus po galutinės ataskaitos pateikimo.


7. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA:

Viso proceso metu pareiškėjams konsultacijas ir metodinę pagalbą žodžiu, elektroninėmis priemonėmis ir per metodinius seminarus teikia Savivaldybės specialistai.

 

KAIP TEIKTI PARAIŠKĄ

Viešųjų paslaugų teikimo projekto finansavimo paraiška (atsisiųsti)

Projekto biudžeto forma (atsisiųsti)

Projekto paraiškos formos pildymo instrukcija (atsisiųsti)

Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija (atsisiųsti)

Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo lapas (atsisiųsti)

Kaip užpildyti popierinę paraišką?

Teikiant popierinę paraišką, ji turi būti siunčiama paštu arba pristatoma į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (6 darbo vieta), užklijuotame ir užantspauduotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, nurodytas kvietimo numeris, srities pavadinimas ir prioriteto, prie kurio priskiriamas vykdomas projektas, numeris, pareiškėjo pavadinimas ir adresas. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos.

Kaip pildyti elektroninę paraišką?

Jei paraiška teikiama per Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (http://ep.kaunas.lt), pareiškėjas užpildo paraiškos formą, ją atspausdina, pasirašo ir nuskenavęs kartu su pridedamais dokumentais PDF formatu įkelia į sistemą.

Kur kreiptis?

Paraiškos priimamos pagal Kvietimuose teikti paraiškas nustatytus terminus.

Popierinės paraiškos priimamos Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (Laisvės al. 94, 6 darbo vietoje). Darbo laikas: I – IV ( 8.00 – 17.00); V ( 8.00 – 15.45).

Paraiškų teikimo terminai

Paraiškos pagal Miesto įvaizdžio stiprinimo, Visuomenės sveikatos stiprinimo ir Aplinkosauginio švietimo sritis priimamos iki sausio 23 d. 16 val.

Paraiškos pagal Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimo sritį priimamos iki vasario 6 d. 16 val.

Paraiškos pagal Nevyriausybinių organizacijų gebėjimų ir darbuotojų kompetencijų stiprinimo, organizacinės paramos, partnerystės ir tinklaveikos skatinimo ir Socialinių paslaugų plėtros sritis paraiškos priimamos vasario 20 d. 16 val.

Paraiškos pagal Bendrosios gyventojų kultūros ugdymo sritį priimamos iki vasario 28 d. 16 val.

REZULTATAI

2017 m. vasario 28 d. baigėsi priėmimo laikas projektų paraiškoms, teikiamoms pagal Miesto įvaizdžio stiprinimo, Visuomenės sveikatos stiprinimo,  Aplinkosauginio švietimo, Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimo, Socialinių paslaugų plėtros, Nevyriausybinių organizacijų ir miesto bendruomenės įgalinimo, Bendrosios gyventojų kultūros ugdymo sritis.

Iš viso pateiktos ir užregistruotos 598 paraiškos. Dabar vyksta jų administracinės atitikties ir tinkamumo bei ekspertinis vertinimai.

 • Miesto įvaizdžio stiprinimo srityje užregistruotų paraiškų sąrašas (atsisiųsti)
 • Visuomenės sveikatos stiprinimo srityje užregistruotų paraiškų sąrašas (atsisiųsti)
 • Aplinkosauginio švietimo srityje užregistruotų paraiškų sąrašas (atsisiųsti)
 • Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimo srityje užregistruotų paraiškų sąrašas (atsisiųsti)
 • Bendrosios gyventojų kultūros ugdymo srityje užregistruotų paraiškų sąrašas (atsisiųsti)
 • NVO ir miesto bendruomenės įgalinimo srityje užregistruotų paraiškų sąrašas (atsisiųsti)
 • Socialinių paslaugų plėtros srityje užregistruotų paraiškų sąrašas (atsisiųsti)

2017 M. FINANSUOTI IR NEFINANSUOTI PROJEKTAI

MIESTO ĮVAIZDŽIO STIPRINIMO SRITIS

 • Finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašas (atsisiųsti)

VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SRITIS

 • Finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašas (atsisiųsti)

APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO SRITIS

 • Finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašas (atsisiųsti)

FIZINIO AKTYVUMO IR SPORTO PLĖTOJIMO SRITIS

 • Finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašas (atsisiųsti)

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIS

 • Finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašas (atsisiųsti)

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS SRITIS

 • Finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašas (atsisiųsti)

BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS SRITIS

 • Finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašas (atsisiųsti)

Informaciją apie 2016 m. programos „Iniciatyvos Kaunui“ viešųjų paslaugų teikimo projektų finansavimo procesą ir rezultatus rasite paspaudę čia.

PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

Pasirašykite sutartį

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie finansavimo skyrimą dienos pateikite atsakingam padaliniui informaciją, reikalingą sutarčiai pasirašyti. Pasirašę sutartį Jūs tampate projekto vykdytoju.

Sutartis su projektų vykdytojais (atsisiųsti)

Sąmatos forma (atsisiųsti)

Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis su projekto partneriais (atsisiųsti)

Įgyvendinkite projektą

Sėkmingam projekto įgyvendinimui svarbiausia tinkamai vykdyti veiklas, pasiekti numatytus rezultatus ir už juos atsiskaityti. Projekto įgyvendinimo eigoje, projektų vykdytojų bus prašoma pateikti su projekto veiklomis susijusią informaciją bei galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

Biudžeto lėšų panaudojimo ir projekto vertinimo kriterijų įvykdymo (ketvirčio/metų) ataskaita (atsisiųsti)

Buhalterinių apskaitos dokumentų (ketvirčio/metų) suvestinė (atsisiųsti)

Projekto įgyvendinimo metinė ataskaita (atsisiųsti)

Viešinkite projektą ir jo rezultatus

Informuokite projekto tikslines grupes ir visuomenę, apie projekto rezultatus, naudą ir sukurtą pridėtinę vertę.

Viešinant projektus būtina pridėti INICIATYVŲ logotipą kartu su šiuo sakiniu: „Projektą finansuoja Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“

KAUNAS LOGO (atsisiųsti), KAUNAS LOGO – CMYK formatu (atsisiųsti)

INICIATYVŲ LOGO (pdf formatu) (atsisiųsti)

INICIATYVOS LOGO  VERTIKALUS (png. formatu) (atsisiųsti); INICIATYVOS LOGO HORIZONTALUS (png. formatu) (atsisiųsti)

KAUNAS DALINASI firminio stiliaus ženklo naudojimo taisykles rasite čia.

Informaciją sutarties pasirašymo, sąmatų ir ataskaitų pildymo klausimais teikia Kauno miesto savivaldybės administracijos, atitinkamą sritį kuruojantis, padalinys:

Miesto įvaizdžio stiprinimo sritis (prioritetas “Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio stiprinimas”) Plėtros programų ir investicijų skyrius Vyriausioji specialistė Margarita Navickaitė, margarita.navickaite@kaunas.lt,   tel. Nr. (8 37) 42 45 61
Miesto įvaizdžio stiprinimo sritis (prioritetas “Tarptautiniai tęstiniai miesto įvaizdį formuojantys renginiai”) ir Bendrosios gyventojų kultūros ugdymo sritis Kultūros skyrius Vyriausioji specialistė Irena Simonauskienė, irena.simonauskiene@kaunas.lt, tel. Nr. (8 37) 42 40 83 arba vyriausioji specialistė Jovita Jociuvienė, jovita.jociuviene@kaunas.lt, tel. Nr. (8 37) 20 00 26
Visuomenės sveikatos stiprinimo sritis Sveikatos apsaugos skyrius Vyriausioji specialistė Giedrė Juškaitė, giedre.juskaite@kaunas.lt, tel. Nr. (8 37) 20 02 47
Aplinkosauginio švietimo sritis Aplinkos apsaugos skyrius Vyriausioji specialistė Kristina Dėdelienė, kristina.dedeliene@kaunas.lt, tel. Nr. (8 37) 42 47 06 arba Jurga Pakrosnienė, jurga.pakrosniene@kaunas.lt, tel. Nr. (8 37) 42 60 53
Miesto įvaizdžio stiprinimo sritis (prioritetas “Kauno, kaip sporto miesto, įvaizdžio gerinimas”) ir Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimo sritis Sporto skyrius Vyriausioji specialistė Jurga Navickienė, jurga.navickiene@kaunas.lt, tel Nr. (8 37) 73 35 16
Socialinių paslaugų plėtros sritis Socialinių paslaugų skyrius Vyriausioji specialistė Jovita Mikalonienė, jovita.mikaloniene@kaunas.lt, tel Nr. (8 37) 42 38 15
Nevyriausybinių organizacijų ir miesto bendruomenės įgalinimo sritis Socialinių paslaugų skyrius Vyriausioji specialistė Eglė Jaudegienė, egle.jaudegiene@kaunas.lt, tel. Nr. (8 37) 42 56 25

EKSPERTINIS VERTINIMAS

Viešųjų paslaugų teikimo projektų naudos ir kokybės ekspertiniam vertinimui pasitelkiami išorės ekspertai. Vertinimui reikalingų ekspertų duomenys, kaupiami Ekspertų duomenų bazėje, kuri yra atnaujinama kiekvienais metais.

Ekspertams keliami reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti patirties Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės arba savivaldybės lėšomis finansuojamų projektų rengimo, vertinimo, įgyvendinimo srityse;
 • turėti žinių apie viešojo administravimo subjektų veiklos principus;
 • būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis per praėjusius 5 metus buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, jeigu jo teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;
 • ekspertais negali būti Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato darbuotojai ir Savivaldybės administracijos darbuotojai.

Ekspertai paraiškų vertinimą atlieka visuomeninais pagrindais, su jais pasirašant savanoriško ekspertinio vertinimo atlikimo sutartis.

 

Viešųjų paslaugų teikimo projektų paraiškų vertinimo ekspertų atrankos aprašas (atsisiųsti).

AKTUALŪS DOKUMENTAI

Sutartis su projektų vykdytojais + PRIEDAI:

 • Sutarties forma (atsisiųsti)
 • Sąmatos forma (atsisiųsti)
 • Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis su projekto partneriais (atsisiųsti)
 • Biudžeto lėšų panaudojimo (ketvirtinė/metinė) ataskaita (atsisiųsti)
 • Buhalterinių apskaitos dokumentų (ketvirtinė/metinė) suvestinė (atsisiųsti)
 • Projekto įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų įvykdymo metinė ataskaita (atsisiųsti)

 

Viešųjų paslaugų teikimo projekto finansavimo paraiška (atsisiųsti) 

Projekto biudžeto forma (atsisiųsti)

Strateginiai miesto planai (peržiūrėti)

Kauno miestų – partnerių sąrašas (peržiūrėti)

KONSULTACIJOS IR METODINĖ PAGALBA

 

Š. m. vasario 13 d. 15.00 val. Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje (Laisvės al. 96) vyks Bendrosios gyventojų kultūros ugdymo srities projektų teikimo sąlygų pristatymas (registracija)

Š. m. vasario 3 d. 13.00-15.00 val. Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje (Laisvės al. 96) vyks Socialinių paslaugų plėtros srities projektų teikimo sąlygų pristatymas (registracija).

Š. m. vasario 3 d. 15.00 val. Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje (Laisvės al. 96) vyks Nevyriausybinių organizacijų ir miesto bendruomenės įgalinimo srities projektų teikimo sąlygų pristatymas (registracija).

Sausio 19 d. seminaro medžiaga

Sausio 9 dienos seminarų medžiaga

Vasario 13 d. seminaro medžiaga

Projekto paraiškos pildymo instrukcija (atsisiųsti)
Projekto biudžeto pildymo instrukcija (atsisiųsti)

 

Konsultacijas dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės plėtros programų ir investicijų skyrius

Kontaktiniai asmenys:

Vyriausioji specialistė Evelina Revuckaitė, el. p. iniciatyvos@kaunas.lt,     tel. (8 37) 42 29 14

Vyriausioji specialistė Vitalija Romanovienė, el. p. iniciatyvos@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 46 30

 

2017 m. D.U.K.

 

 1. Kas yra Srities ir prioriteto numeriai ir kaip juos rašyti?
  1. Srities ir prioriteto numeriai įrašomi pagal Kvietime teikti paraiškas nurodytus numerius, pvz. Kvietimo Nr. 2017-2-2.1-1; miesto įvaizdžio stiprinimo sritis – Nr. 2, Kauno, kaip sporto miesto, įvaizdžio gerinimas – prioritetas Nr. 2.1.
 2. Kas gali teikti paraiškas?
  1. Pareiškėjas – juridinis asmuo, planuojantis įgyvendinti projektą Kauno mieste ir gauti finansavimą iš Savivaldybės biudžeto. Tačiau būtina atkreipti į Kvietimuose esančią informaciją, kuri atskirais atvejais patikslina reikalavimus pareiškėjams, finansuojamas veiklas ir specialiuosius reikalavimus projektams.
 3. Koks yra Projekto įgyvendinimo laikotarpis?
  1. Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra šie kalendoriniai metai, t. y. iki 2017 m. gruodžio 31 d.
 4. Kas yra tinkama partnerystė?
  1. Partneris – tai juridinis (-iai) asmuo (asmenys), atitinkantis Kvietimuose teikti paraiškas nustatytus reikalavimus, turintis patirties šios srities projektuose, yra vykdęs tokių pačių ar panašių veiklų, turi pakankamai žmogiškųjų ir finansinių resursų ir pagal partnerystės deklaraciją prisidės prie Projekto įgyvendinimo. Projekte turi būti:
   1. numatytas aiškus projekto rizikos, mokslinės patirties išlaidų („know how“) ir naudos pasidalijimas;
   2. Projekto tikslai ir rezultatai turės įtakos visiems projekto partneriams;
   3. Dalyvavimas projekte palaiko ir kelia kiekvieno partnerio kvalifikaciją bei gilina žinias, kurios neapsiriboja tik projekto rezultatais, bet suteikia galimybes įgyti naujų įgūdžių ir patirties.

   Maksimalus balas bus skiriamas jei, visi partneriai yra pakankamai kvalifikuoti ir turi aiškius strateginius interesus įgyvendinti projektą ir pasiekti projekto rezultatus. Bendradarbiavimas yra naudingas visiems partneriams, bendradarbiaujant kyla partnerių kvalifikacija, visapusiškai apsikeičiama žiniomis. Partneris negali būti organizacija, kuri projekto įgyvendinimo eigoje teikia (parduoda) paslaugas pareiškėjui.

 5. Ar projekto partneriu gali būti biudžetinė įstaiga?
  1. Projekto partnerio juridinis (-iai) asmuo (asmenys), atitinkantis Kvietimuose teikti paraiškas nustatytus reikalavimus.
 6. Kur pristatyti popierines paraiškas?
  1. Popierinės paraiškos priimamos Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (Laisvės al. 94, 6 darbo vietoje). Darbo laikas: I – IV ( 8.00 – 17.00); V ( 8.00 – 15.45).
 7. Ar yra nustatytos kokios nors maksimalios finansavimo “lubos”?
  1. Kvietimuose maksimali projekto vertė nenustatoma
 8. Kokioms veiklos išlaidoms priskirti specialistų darbo užmokestį ?
  1. Jeigu darbo užmokestis mokamas už projekto vykdomas veiklas, tai šios išlaidos turi būti priskiriamos prie projekto vykdymo išlaidų, o jeigu darbo užmokestis mokamas už projekto administravimą – išlaidos priskiriamos prie administravimo išlaidų.
 9. Kokioms veiklos išlaidoms priskirti patalpų nuomos išlaidas?
  1. Jeigu patalpos nuomojamos projekto vykdomoms veikloms įgyvendinti – tai prie projekto vykdymo išlaidų, o jei naudojamos projekto administravimui – priskiriama prie administravimo išlaidų.
 10. Ar gali vienas pareiškėjas (vienas juridinis asmuo) teikti paraiškas ne pagal vieną prioritetą?
  1. Pareiškėjams teikiamų projektų skaičius neribojamas. Tačiau to paties Projekto paraiška gali būti teikiama tik vienam srities prioritetui
 11. Pagal kokį įkainį skaičiuoti savanorių darbą?
  1. Turi būti naudojamas minimalus valandinis darbo užmokestis Lietuvoje, t.y.– 2,32 euro arba minimalioji mėnesinė alga – 380 eurų
 12. Ar nuosavos lėšos galėtų būti veiklų vykdymo patalpos, kurias suteikia projekto partneris neatlygintina? Kaip skaičiuoti šio indėlio vertę?
  1. Taip, gali jei partneris yra tinkamas. Vertę rekomenduotina skaičiuoti pagal realius patalpų išlaikymo kaštus.
 13. Kas yra projekto loginis pagrindimas?
  1. Aiškiai apibūdinkite problemą, kurią siekiate spręsti Projektu, pagrįskite jos sprendimo svarbą, paaiškinkite problemos ryšį su Prioritetu.
  2. Apibūdinkite Projekto poveikį Prioritetui, Jūsų organizacijai, Kauno miestui. Apibūdinkite planuojamų projekto rezultatų poveikį bei kaip jie galės būti panaudojami, siekiant užtikrinti ilgalaikę Projekto išliekamąją vertę.
  3. Aprašykite kaip projekto problema paveikia projekto tikslines grupes, kokie yra tikslinių grupių poreikiai.
  4. Išlaikykite nuoseklią vidinę projekto logiką, t. y.:
   1. projekto uždaviniai turi įgyvendinti nustatytus tikslus;
   2. projekto veiklos turi sudaryti prielaidas pasiekti projekto uždavinius;
   3. projekto rezultatai turi būti projekto veiklų padarinys.
 14. Kas yra Projekto tikslas, Projekto uždavinys, Projekto veikla, Veiklos rezultato rodiklis ir jo kiekybinė išraiška?
  1. Aiškiai apibrėžtas projekto tikslas padeda suprasti, kokią socialinę ekonominę naudą sukurs projekto investicijos. Projekto tikslas formuluojamas remiantis pasirinktu Prioritetu. Jis aiškiai apibrėžia pagrindinę projekto idėją, t.y. ko yra siekiama įgyvendinant projektą. Projekto tikslas turi būti trumpas ir suprantamas.
  2. Projekto tikslas detalizuojamas aprašant pagrindinį projekto uždavinį. Uždavinys turi atsakyti į klausimą, ką reikia padaryti, kad tikslas būtų pasiektas.
  3. Nurodomos projekto veiklos, kuriomis įgyvendinamas konkretus projekto uždavinys. Projekto veikla turi konkretų įgyvendinimo laikotarpį ir išlaidas (biudžetą). Kiekviena veikla nurodoma atskiroje eilutėje.
  4. Nurodomas veiklos rezultato rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas. Rezultato rodikliai – kiekybiškai išmatuojamas tiesioginis įgyvendintos projekto veiklos rezultatas. Kiekybine rodiklio išraiška nurodoma, kas bus pasiekta įvykdžius konkrečią projekto veiklą. Prie vienos veiklos gali būti nurodoma keletas kiekybinių rodiklių, o prireikus sukuriamos naujos eilutės.
  5. Pateikiame pvz., Veiklos rezultato  rodiklis ir jo kiekybinė išraiška:
   1. 3 dienos po 8 ak. valandas.
   2. 20 dalyvių.
   3. 20 laikiusių testą, 80 proc. išlaikiusių testą.
   4. 2 dienos, 20 dalyvių.
 15. Koks teisės aktas reglamentuoja NVO veiklą?
  1. NVO veiklą reglamentuoja Lietuvos respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas – nuoroda
 16. Kas yra Kauno miestai partneriai?
  1. Kauno miestas partneris – tai miestas, su kuriuo Kaunas yra užmezgęs partnerystės ryšius. Kauno miestas turi daugiau kaip  20 miestų – partnerių. Miestų partnerių sąrašas (peržiūrėti)